เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

  KM คณะวิทยาศาสตร์

   เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์

   บุคลากรคณะวิทย์ในshare

   รวม blog ผู้บริหารคณะวิทย์

   รวม blog คนคณะวิทย์


ชุมชนแนวปฏิบัติ

   แนวปฏิบัติ
   แบบฟอร์มสมัคร CoP
   แบบฟอร์มติดตามผลฯ


คำแนะนำเพื่อมือใหม่/เอกสาร KM
 

   บทบาทของคุณอำนวยใน KM

   คู่มือการสร้างกิจกรรมฯ
   KM  โดย  ศ.นพ.วิจารย์ พานิช
   ดาวน์โหลดเอกสารงาน NKM5
 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ hot news

  ข่าวด่วน กพร.ปรับแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 15

   แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม CoP คณะวิทยาศาสตร์ 

  KM (ภาคปฏิบัติ)  โดย  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

  แนะนำหนังสือใหม่

       การจัดตำแหน่งและจัดคนลง : จุดเปลี่ยนจากระบบ "ซี" สู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่  โดย สำนักงาน ก.พ.

  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้...

  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) คณะวิทยาศาสตร์...

 

 
เรื่องเล่าผ่าน Share.psu.ac.th
 
  ปฐมนิเทศนักศึกษา โท-เอก : โดย คุณธารากร
  ไฟโตรเอสโตรเจน : โดย คุณสุดารัตน์
 โครงการพัฒนางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปี 53) : โดย คุณทัศนวรรณ
  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 (Internal Quality Assurance = IQA) : โดย คุณนวลจิรา
  เวทีสร้างสรรค์มุ่งมั่นนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 : โดย คุณทัศนวรรณ
 อบรมคอมพิวเตอร์ (ปี 53) 2 หลักสูตร สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. : โดย คุณทัศนวรรณ
 รับสมัครงาน-ไปรษณีย์ไทย : โดย คุณพัฐสุดา
  ลุงขุมเพ้นท์กระเป๋า(ภาคต่อจาก เพ้นท์รองเท้า เพ้นท์กระเป๋า) : โดย คุณวรรณรักษ์
  เพ้นท์รองเท้า เพ้นท์กระเป๋า : โดย คุณวรรณรักษ์
  เหลืองอินเดีย ความงามในหน้าร้อน : โดย คุณวรรณรักษ์

                         อ่านต่อLink การจัดการความรู้

 หมวดหมู่ใน share.psu.ac.th

   วิจัย - วิจัยสถาบัน

   การเรียนการสอน

   บริการวิชาการ

   ประกันคุณภาพ

   พัฒนางานประจำ
   บริหารทรัพยากรมนุษย์
   กิจการนักศึกษา
 รอบรั้ว KM PSU

 

 เว็บไซต์การจัดการความรู้ (ภายนอก)

   

หน่วยการเจ้าหน้าที่  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์   อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา   90112
โทร.0-7428-8023   โทรสาร 0-7421-2801  
Contact Us