วิทยาศาสตร์สร้างค่าสร้างคน...SPIRIT งามล้น คนวิทยาฯ 
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ ทปอ.

คณะวิทย์ เตรียมรับประเมิน EdPEx300
จากคณะกรรมการ สกอ. ปลายปี 2561
 
ประชาสัมพันธ์
test  
     กิจกรรมอบรม AUN-QA
เรื่อง
ผู้จัด
วันที่ / สถานที่
วันปิดรับสมัคร
ASEAN University Network
(Registration fees: $1900 USD)
- วันที่ 7-10 สิงหาคม  2561
- วันที่ 9-12 ตุลาคม 2561
- วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561
- วันที่ 17-20 ธันวาคม 2561

อบรมใน กทม.ทุกรายการ
ฟอร์มลงทะเบียน


sar58

ข่าวกิจกรรม

  ข่าวกิจกรรม
 ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานการจัดการสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการรายงาน ผลการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ 
EdPEx วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ชมภาพกิจกรรม ]

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพองค์กรฯ จาก สกอ. ติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2-3 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน”
วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ชมภาพกิจกรรม ]

 

 

 

 ผู้บริหารจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 
15 สิงหาคม 2561
ชมภาพกิจกรรม ]

 


รายงานความก้าวหน้า คณะ/สถาบันที่ผ่าน
EdPEx200 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
ณ สกอ. วันที่ 19 ธันวาคม 2560
[ ชมภาพกิจกรรม ]ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการ และระบบการดำเนินงานด้าน EdPEx
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
[ ชมภาพกิจกรรม ]

 

  


ผู้บริหารและบุคลากรจากกองบริการการศึกษา และ
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 30 มีนาคม 2561
[ ชมภาพกิจกรรม ]

 

ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน
ระบบงานสนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
วันที่ 20 มีนาคม 2560
[ ภาพกิจกรรม ]สภาที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(สควทท.) เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์
EdPEx วันที่ 26 สิงหาคม 2560
[ ภาพกิจกรรม ]คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานระบบ EdPEx
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
[ ภาพกิจกรรม ]
 


คณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน
เเนวทางปฎิบัติที่ดีด้านระบบบริการจัดการ
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
วันที่ 15 กันยายน 2559
[ ภาพกิจกรรม ]


คณบดีนำทีมบริหารและบุคลากร
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 3 มีนาคม 2560
[ ภาพกิจกรรม ]


คณบดีนำทีมบริหารและบุคลากร
ศึกษาดูงานการวิจัยและต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพานิชย์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 3 มีนาคม 2560
[ ภาพกิจกรรม ]
 


ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการด้วย EdPEx 
และระบบสารสนเทศ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
[ ภาพกิจกรรม ]ผู้บริหารและหัวหน้างานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ดูงาน กระบวนการพัฒนาระบบงานตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx
วันที่ 4 สิงหาคม 2559กิจกรรม  EdPEx  Sharing  ครั้งที่  1
คณะวิทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความรู้
กับ 8 คณะที่ผ่านประเมิน OP ของมหาวิทยาลัยฯ
วันที่  5  สิงหาคม 2559
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 


คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับทีมบริหารและบุคลากร
จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาดูงานเรื่องระบบคุณภาพ EdPEx ระบบสารสนเทศ
สำหรับการประกันคุณภาพ และการบริหารหน่วยวิจัย/สถานวิจัย
วันที่ 24 ตุลาคม 2558 [ อ่านข่าว ]ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
นำทีมบริหารและบุคลากร ดูงานระบบสารสนเทศกับ
การประกันคุณภาพ ณ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 22 ตุลาคม 2558
[ อ่านข่าว ]


ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดีของคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
[ ภาพกิจกรรม ]
 


คณะวิทยาศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2556 เมื่อ 5 ส.ค.2557 [ อ่านข่าว ]


คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit)
จากผู้ประเมิน วันที่ 28- 29 พ.ค.2558
[ อ่านข่าว ]


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร ดูงานการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx วันที่ 13 สิงหาคม 2558 [ อ่านข่าว ]
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง
มาเยี่ยมชมดูงานด้านการประกันคุณภาพ
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2556
[ ชมภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
ที่โรงแรมเอเชียน เมื่อ 8 มีนาคม 2556


คณบดี รองคณบดี และบุคลากรหน่วยประกันคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบสี่ Fดยสำนักงานประกันคุณภาพร่วมกับ
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
[ ชมภาพกิจกรรม ]

     
    หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร. 0-7428-8011 Contact us