คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยม (Site Visit)
จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2558

 

คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดี ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ด้วย
   
         
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบหลักฐาน เยี่ยมหน่วยงาน และชมสถานที่ภายในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์
   
         
   
         
คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมหน่วยวิจัย และสถานวิจัย
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเคมี  
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
   
         
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชีววิทยา และขอชมผลงานของบุคลากรที่ได้รับรางวัล  
ชมหน่วยวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคม
   
         
ชมสถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ   ขมสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร
   
       

 

 

   

 

  หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจาก สกอ.
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดจากคลังภาพ
 

 

 

     
    หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร. 0-7428-8011 Contact us