แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์
  รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายนอก

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

     ร่าง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2553 (ประเมิน ก.พ.2555)
     - เล่มรายงานผลการดำเนินงาน
 
     - ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอก รอบสาม (ประเมิน 20-24 ก.พ.2555)
        - สรุปคะแนนรายตัวบ่งชี้ (ผลประเมินจากคณะกรรมการฯ คะแนน 4.62)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับมหาวิทยาลัย
 
  รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์
การประเมินคุณภาพภยใน ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป กรุณา ดูที AUN-QA
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 / ปีงบประมาณ 2557
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 / ปีงบประมาณ 2556
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 / ปีงบประมาณ 2555
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 / ปีงบประมาณ 2554
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 / ปีงบประมาณ 2553
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 / ปีงบประมาณ 2552
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2551 / ปีงบประมาณ 2551
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550 / ปีงบประมาณ 2550
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2549 / ปีงบประมาณ 2549
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2547 / ปีงบประมาณ 2548
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
    หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร. 0-7428-8011 Contact us