กลับไปหน้าแรก หน่วยประกันคุณภาพ                                                                                                                                                                         [ ออกจากระบบ ]

หน้าแรกของ SAR 2558

ข่าว / ประกาศ / คำสั่ง
แผนการดำเนินงาน
คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
เอกสารประกอบการอบรม
แบบฟอร์ม
รายชื่อกรรมการที่ขึ้นทะเบียน
การประเมินระดับหลักสูตร
ภาควิชา คณะ
สำนักงานประกันคุณภาพ ม.อ.

 
 
Data SAR58 (สรุปปิดข้อมูล)
Commit KPIs
แบบประเมิน และผลประเมิน
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
สรุปคะแนนและรายงาน SAR
ระบบบันทึกข้อมูลและจัดเก็บ
หลักฐาน SAR
   

[ กลับไปหน้า AUN-QA ]


สารสนเทศการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ 2558  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
No
ภาควิชา
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
SAR
รายงาน
จากกรรมการ
แผนพัฒนา
(ส่ง กบศ)
คะแนน
1
กายวิภาคศาสตร์ 25520101108334 วท.ม.กายวิภาคศาสตร์
2.82
2
คณิตศาสตร์และสถิติ 25510101104845 วท.บ.คณิตศาสตร์
2.72
3
25440101100404 วท.บ.สถิติ

2.63

4
25540101104736 วท.ม.คณิตศาสตร์
2.91
5
25460101102331 วท.ม.คณิตศาสตร์และสถิติ
3.09
6
เคมี 25430101100998 วท.บ.เคมี
2.72
7
25500101111076 วท.ม.เคมี
2.18
8
25250101100109 วท.ม.เคมีอินทรีย์
2.45
9
25500101111043 ปร.ด.เคมี
2.18
10
25500101111054 ปร.ด.เคมีอินทรีย์
2.45
11
จุลชีววิทยา 25510101104902 วท.บ.จุลชีววิทยา (site visit)
3.10
12
25510101109986 วท.ม.จุลชีววิทยา
2.36
13
25520101108312 ปร.ด.จุลชีววิทยา
2.36
14
ชีวเคมี
25370101100439 วท.ม.ชีวเคมี
3.00
15
25370101100439 ปร.ด.ชีวเคมี
3.00
16
ชีววิทยา 25510101104957 วท.บ.ชีววิทยา
2.81
17
25520101108402 วท.ม.นิเวศวิทยา (นานาชาติ)
2.82
18
25500101111155 วท.ม.พฤกษศาสตร์
2.00
19
25500101111346 วท.ม.สัตววิทยา
2.82
20
25500101111493 ปร.ด.ชีววิทยา
2.82
21
เทคโนโลยีชีวภาพฯ 25510101104889 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
2.91
22
25470103203718 วท.ม.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
3.18
23
25470103203718 ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
3.18
24
ฟิสิกส์ 25510101110752 วท.บ.ฟิสิกส์
2.82
25
25500101111199 วท.ม.ฟิสิกส์
3.00
26
25450101102475 ปร.ด.ฟิสิกส์
3.00
27
25500101111324 วท.ม.ธรณีฟิสิกส์
2.36
28
25520101109199 ปร.ด.ธรณีฟิสิกส์
2.45
29
เภสัชวิทยา 25520101108413 วท.ม.เภสัชวิทยา
2.82
30
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25510101104935 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
3.18
31
25500101111245 วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.55
32
25550101106289 ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
3.00
33
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25510101106329 วท.บ.เคมี-ชีววิทยา
2.36
34
25480101109408 วท.ม.นิติวิทยาศาสตร์
2.64
35
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีวัสดุ
25510101104834 วท.บ.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
3.00
36
25510101104946 วท.บ.วัสดุศาสตร์
3.18
37
25560101104086 วท.ม.วัสดุศาสตร์
3.00
38
25510101109896 วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
3.09
39
25530101104612 ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
3.09
40
สรีรวิทยา 25500101111335 วท.ม.สรีรวิทยา
2.36
41
25500101111065 ปร.ด.สรีรวิทยา
2.36
42
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 25510101104968 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.91
43
25580101100668 ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
    หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร. 0-7428-8011 Contact us