หน้าแรก
   
ตัวบ่งชี้ และผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ.
( 3 กลุ่ม 6 ด้าน 18 ตัวบ่งชี้)

[ สกอ. ] [ 3 ดี ]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ถาม-ตอบ สมศ.ตอบคำถาม นับ/ไม่นับ อะไรบ้างแต่ละตัวบ่งชี้ จากที่ประชุม สมศ.11 มีนาคม2554 [ อ่านรายละเอียด ] 2 พ.ค.2554
แบบฟอร์ม ตัวอย่างฟอร์มการตอบรับการใช้ประโยชน์ ของ สมศ.6 จากสำนักวิจัยฯ [ฟอร์ม 1] [ฟอร์ม 2]  
คู่มือล่าสุด คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ฉบับล่าสุด พ.ย.2554 15 ม.ค.2555

รายงานการประเมินตนเอง

เล่มรายงาน
E-SAR

เปิดอ่านทั้งเล่ม ที่นี่..
1. ปก / คำนำ / สารบัญ
2. ส่วนนำ บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลเบื้องต้น
3. ผลการดำเนินงาน/แนวทางพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
4. สรุปคะแนนประเมิน
5. ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
6. ผลการดำเนินงาน
7. ภาคผนวก ก ผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/ได้รับการยกย่อง
    [บุคลากรสายวิชาการ][สายสนับสนุน][นักศึกษา ป.ตรี][นักศึกษาบัณฑิตศึกษา]
16 ก.พ.2555
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
  ด้านคุณภาพบัณฑิต
สมศ. 1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
  1) วท.1-01 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน สมศ.1
  2) วท.1-02 รายงานภาวะการทำงานและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2552 
16 ก.พ.2555
สมศ. 2
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
  1) วท.2-01 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน สมศ.2
                   - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551
  2) วท.2-02 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2551
  3) วท.2-03 คะแนนความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต จำแนกตามคุณลักษณะบัณฑิต (TQF) 
16 ก.พ.2555
สมศ. 3

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
  1) วท.3-01 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน สมศ.3
  2) วท.3-02 รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2553
  3) วท.3-03 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2553
                  [ รายละเอียด/หลักฐาน ]
  4) วท.3-04 เว็บไซต์ รายงานและรวบรวมข้อมูลฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

16 ก.พ.2555
สมศ. 4

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
  1) วท.4-01 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน สมศ.4
  2) วท.4-02 รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553
  3) วท.4-03 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553
                  [ รายละเอียด/หลักฐาน ]
  4) วท.3-04 เว็บไซต์ รายงานและรวบรวมข้อมูลฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

16 ก.พ.2555
  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
สมศ. 5
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
  1) วท.5-01 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน สมศ.5
  2) วท.5.02 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ [รายงาน ][หลักฐาน]
  3) วท.3-04 เว็บไซต์ รายงานและรวบรวมข้อมูลฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
16 ก.พ.2555
สมศ. 6
งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
  1) วท.6-01 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน สมศ.6 (พร้อม link หลักฐาน)
  2) วท.3-04 เว็บไซต์ รายงานและรวบรวมข้อมูลฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
16 ก.พ.2555
สมศ. 7
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
  1) วท.7-01 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน สมศ.7 (พร้อม link หลักฐาน)(หลักฐาน ผลงานตำรา(2))
  2) วท.3-04 เว็บไซต์ รายงานและรวบรวมข้อมูลฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
  
16 ก.พ.2555
  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
สมศ. 8

ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย(ข้อ)
   1) วท.8-01 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน สมศ.8-9
   2) วท.8-02 โครงการวิจัยผลของโครงสร้างประชาคมหญ้าทะเลต่อ สัณฐานวิทยา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่วมกัน
   3) วท.8-03 โครงการวิจัย การเปรียบเทียบเทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโบรอนในไม้ยางพารา
   4) วท.8-04 รายวิชา 330-552 นิเวศวิทยาป่าชายเลน 
   5) วท.8-05 สรุปผลการประเมินผลประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยา
   6) วท.8-06 สรุปผลการประเมินการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ของภาควิชาจุลชีววิทยา
   7) วท.8-07 รายวิชาของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2553 
   8) วท.8-08 รายวิชาของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 
   9) วท.8-09 รายวิชาของภาควิชาเภสัชวิทยา
 10) วท.8-10 รายวิชาของภาควิชาจุลชีววิทยา 
 11) วท.8-11 รายวิชาของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 12) วท.8-12 รายวิชา 332-324 ภาควิชาฟิสิกส์
 13) วท.8-13 รายงานผลโครงการ Geophysics 2010 ของภาควิชาฟิสิกส์
 14) วท.8-14 หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน
 15) วท.8-15 หนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 16) วท.8-16 หนังสือขอความอนุเคราะห์การใช้เครื่องมือ HPLC
 17) วท.8-17 รายงานโครงการจัดทำแปลงอนุบาลปะการังเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณเกาะเต่า     
                   อ.เกาะพะงัน จ.สุราษษฎ์ธานี

 18) วท.9-05 โครงการจัดทำแปลงอนุบาลปะการังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธาน

16 ก.พ.2555
สมศ. 9
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (ข้อ)
   1) วท.8-01 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน สมศ.8-9
   2) วท.9-01 แผนปฏิบัติงาน งานบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553-2554
   3) วท.9-02 โครงการวิจัยความหลากชนิดและชีวภูมิศาสตร์ของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และหญ้าทะเลในคาบสมุทรไทย
   4) วท.9-03 รายงานการประชุมหารือเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาเกาะบุโหลน
   5) วท.9-04 รายงานประชุมแนวทางช่วยเหลือชุมชนคลองแห 
   6) วท.9-05 โครงการจัดทำแปลงอนุบาลปะการังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังเกาะเต่า จ.สุราษฏร์ธานี
   7) วท.9-06 โครงการจัดประชุมเสวนาโครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น
                   ในเขตพืันที่ภาคใต้ตอนบน จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

   8) วท.9-07 การอบรมทฤษฏีและปฏิบัติพร้อมแบบประเมินในโครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
                   และรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

   9) วท.9-08 บทสรุปผู้บริหาร โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
 10) วท.9-09 คู่มือการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและสารานุกรมความหลากหลาย
                   ทางชีวภาพของแต่ละท้องถิ่นจำนวน 18 ตำบล
 
 
11) วท.9-10 คลิปวิดิโอเรื่อง "แปลงอนุบาลปะการังเกาะเต่า" จากรายการ Voice TV
 12) วท.8-17 รายงานโครงการจัดทำแปลงอนุบาลปะการังเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณเกาะเต่า
                   อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

16 ก.พ.2555
  ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ. 10

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ)
   1) วท.10-01 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2550-2554 (pdf file)
   2) วท.10-02 แผนปฏิบัติการ/การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2553 
   3) วท.10-03 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา 
   4) วท.10-04 แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์
   5) วท.10-05 แผนดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2553
   6) วท.10-06 โครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ปีการศึกษา 2553
   8) วท.10-07 โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
   9) วท.10-08 โครงการพิธีวางพวงมาลาในวันมหิดล 
  10) วท.10-09 โครงการทำบุญเลี้ยงพระ 
  11) วท.10-10 โครงการสรงน้ำพระในวันสงกรานต์
  12) วท.10-11 ข่าว"วิดยารวมใจสืบสานประเพณีวันสงกรานต์" 
  13) วท.10-12 ข่าว "พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ 2553" 
  14) วท.10-13 เว็บไซต์หน่วยกิจการนักศึกษา (ข่าวกิจกรรม)
  15) วท.10-14 หลักฐานได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
                      ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT)

   

16 ก.พ.2555
สมศ. 11
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ)
   1) วท.11-01 ข่าว "วันสงกรานต์คณะวิทยาศาสตร์" 
   2) วท.11-02 ข่าว "กีฬาสานสัมพันธ์ชาวเคมี ครั้งที่9" 
   3) วท.11-03 โครงการ "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล" 
   4) วท.11-04 โครงการ "สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรวันสงกรานต์"  
   5) วท.11-05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 5ส (ชุดใหญ่)
   6) วท.11-06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 5ส (สายสนับสนุน)
   7) วท.11-07 แนวทางพัฒนากิจกรรม 5ส ของคณะวิทยาศาสตร์
   8) วท.11-08 ภาพประกอบอาคารสถานที่และการตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
   9) วท.11-09 ข้อตกลงการจ้างงานการดูแลภูมิทัศน์รักษาความสะอาดทั่วไปบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ 
  10) วท.11-10 ภาพและข่าว กิจกรรม show&share@science
  11) วท.11-11 ภาพสถานที่ลานกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ 
  12) วท.11-12 ตารางสรุปผลประเมินจากนักศึกษาและบุคลากร ในประเด็น 1-4
  13) วท.11-13 สรุปผลประเมินความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
  14) วท.11-14 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์  
  15) วท.11-15 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์  
  16) วท.11-16 สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา
                      ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  17) วท.11-17 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อกายภาพและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
  
18) วท.11-18 แผนป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย คณะวิทยาศาสตร์
  19) วท.11-19 แผนป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ห้องปฏิบัติการชีวเคมี-เคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์
 
 20) วท.11-20 การซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย คณะวิทยาศาสตร์
  21) วท.11-21 ภาพถ่ายกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
 22) วท.11-22 ภาพถ่ายกิจกรรมแรลลี่รอบคณะฯ
16 ก.พ.2555
  ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน
สมศ. 12
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
   1) วท.12-01 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจำคณะ
                     และผู้บริหารระดับคณะ
 
   2) วท.12-02 วาระแจ้งเพื่อทราบ 3.11 เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะฯ
   3) วท.12-03 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะฯ 
   4) วท.12-04 รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 
16 ก.พ.2555
สมศ. 13
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
   1) วท.13-01 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน สมศ.13
   2) วท.13-02 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 19 เมษายน 2554
                     เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินการบริหารงานของคณบดี

   3) วท.13-03 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 053/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
                     ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะฯ

   4) วท.12-01 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจำคณะ
                     และผู้บริหารระดับคณะ
16 ก.พ.2555
สมศ. 14
การพัฒนาคณาจารย์ 
   1) วท.14-01 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน สมศ.14
   2) วท.14-02 ระบบสารสนเทศบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
  
 3) วท.14-03 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
                     รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255
0
   4) วท.14-04 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
                     ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2553

   5) วท.14-05 รายชื่อผู้ขอทุนโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์
                     คณะวิทยาศาสตร์

   6) วท.14-06 ทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการเพิ่ม Ph.D.50%
   7) วท.14-07 ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
   8) วท.14-08 เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง แหล่งทุนพัฒนาบุคลากร
16 ก.พ.2555
  ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
สมศ. 15
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
   1) วท.15-01 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
   2) วท.15-02 ตารางแสดงผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตาราง ส1)
       (คิดคะแนน สกอ+สมศ.เฉพาะปีการศึกษา 2553)
          [คณะวิทยาศาสต์] [กายวิภาคศาสตร์] [คณิตศาสตร์และสถิติ] [เคมี] [จุลชีววิทยา] [ชีวเคมี] [ชีววิทยา] [ฟิสิกส์]
          [เภสัชวิทยา
] [วิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ] [วิทยาศาสตร์ประยุกต์] [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ] [สรีรวิทยา]
          [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร] [เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ]
      - รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
16 ก.พ.2555
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
สมศ. 16.1

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ "นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม" (ข้อ)
   1) วท.10-01 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2550-2554 (pdf file)
   2) วท.16.1-01 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2553-2554 เป้าประสงค์ที่ 3
   3) วท.16.1-02 คุณลักษณะของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
   4) วท.16.1-03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547
   5) วท.16.1-04 รายชื่อโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา2553
   6) วท.16.1-05 โครงการรณรงค์การแต่งกายนักศึกษา
   7) วท.16.1-06 โปสเตอร์/สติกเกอร์รณรงค์เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
   8) วท.16.1-07 Facebook กิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   9) วท.16.1-08 โครงการเปิดกระปุกออมสิน 2553
 10) วท.16.1-09 ประเมินผลโครงการน้อมนำธรรมสู่ชีวิต
 11) วท.16.1-10 เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
 12) วท.16.1-11 เว็บไซต์รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
 13) วท.16.1-12 โครงการ/กิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2553
 14) วท.16.1-13 ผลการประกวดโครงการ/กิจกรรมจากรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2553
 15) วท.16.1-14 ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
 16) วท.16.1-15 เว็บไซต์แสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
 17) วท.16.1-16 บอร์ด "คนเก่ง คนดี บานบุรีช่องาม"
 18) วท.16.1-17 แบบประเมินความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
 19) วท.16.1-18 สรุปผลประเมินความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
 20) วท.16.1-19 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์  
 21) วท.16.1-20 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์  
 22) วท.16.1-21 รายงานผลการประเมินความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากรต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
                       ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่ “มีคุณธรรมและจริยธรรม”

 23) วท.16.1-22 ภาพและข่าว "ค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพิ่อชนบท ครั้งที่ 31"
 24) วท.16.1-23 เว็บไซต์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ "ความภาคภูมิใจ"
 25) วท.16.1-24 โปสเตอร์แสดงประวัติและผลงานผู้ได้รับรางวัลค้นคนดี
 26) วท.16.1-25 ภาพการได้รับรางวัลค้นคนดี
 27) วท.16.1-26 เทปบันทึกภาพ การสัมภาษณ์นางสาวเนตรนภา แซ่หลี ในรายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” 
 28) วท.16.1-27 จำนวนและรายการกิจกรรมนักศึกษาที่จัดในปีการศึกษา 2553  

16 ก.พ.2555
สมศ. 16.2
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ "นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม"
  
1) วท.2-01 ตารางแสดงผลการดำเนินงาน สมศ.2
                   - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551
  
2) วท.2-02 ผลประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2551
  
3) วท.2-03 คะแนนความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต จำแนกตามคุณลักษณะบัณฑิต (TQF) 
16 ก.พ.2555
สมศ. 17
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (ข้อ)
   1) วท.17-01 นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี 2550-2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   2) วท.10-01 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554 
   3) วท.17-02 ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ สกอ.4.1 ในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
   4) วท.17-03 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรเน้นวิจัยต่อจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
   5) วท.17-04 การประเมินความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากร ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมเอกลักษณ์
                     “การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย”

   4) วท.17-05 เว็บไซต์ พี.เอส.ยู นวัตวาณิชย์ จำกัด
   5) วท.17-06 โครงการอบรมการติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรหญ้าทะเล 
   6) วท.17-07 เว็บไซต์แสดงผลงานของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลของฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
                     คณะวิทยาศาสตร์

   7) วท.17-08 ผลงานการได้รับรางวัลของบุคลากรและนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
   8) วท.17-09 ข่าว “คณะวิทย์ ได้รับการประเมินคุณภาพงานวิจัยฯ” ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16 ก.พ.2555
ตัวบ่งชี้มาตรการเสริม  
สมศ. 18.1
ผลการชี้นำและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของสถาบัน (มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ)

   1) วท.18.1-01 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
   2) วท.18.1-02 เว็บไซต์ ม.อ.มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
   3) วท.10-01    แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554 
   4) วท.18.1-03 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการจ่ายเงินสมทบโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2553
   5) วท.18.1-04 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี
   6) วท.10-03    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา 
   7) วท.18.1-05 ปฏิทินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2553
   8) วท.18.1-06 ภาพกิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 2554
   9) วท.18.1-07 เว็บไซต์สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553
 10) วท.18.1-08 สรุปโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553
 11) วท.18.1-09 กิจกรรมโครงการวันละสิบบาทเพื่อน้อง
 12) วท.18.1-10 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ ภาควิชาสรีรวิทยา
 13) วท.18.1-11 เว็บไซต์ข่าว "คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทย์ คว้าเหรียญจากกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 30
16 ก.พ.2555
สมศ. 18.2

ผลการชี้นำและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ภายนอกสถาบัน (การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน)

   1) วท.18.2-01   แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                       สยามบรมราชกุมารี ระยะ5 ปีที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

   2) วท.18.2-02 กิจกรรมดำเนินงานที่คณะวิทยาศาสตร์รับผิดชอบในโครงการฯ ในแผนแม่บท ระยะที่5 ปีที่ 4
   3) วท.18.2-03 เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                       สยามบรมราชกุมารี สนองโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   4) วท.18.2-04 รายละเอียดโครงการและคำของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
   5) วท.18.2-05 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ
   6) วท.18.2-06 เว็บไซต์โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ 
   7) วท.18.2-07 Facebook ชมรมคนรักษ์เขาคอหงส์
   8) วท.9-03     รายงานการประชุมหารือเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาเกาะบุโหลน
   9) วท.9-08     บทสรุปผู้บริหาร โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
 10) วท.9-09     คู่มือการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและสารานุกรมความหลากหลาย
                       ทางชีวภาพของแต่ละท้องถิ่นจำนวน 18 ตำบล

 
11) วท.9-10     คลิปวิดิโอเรื่อง "แปลงอนุบาลปะการังเกาะเต่า" จากรายการ Voice TV
 12) วท.18.2-08 หนังสือ “12 ปี ในเส้นทางสีคราม” ของหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล
 13) วท.18.2-09 เว็บไซต์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ของกรมทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 14) วท.18.2-10 หนังสือขอจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสำรวจปะการังหลังปรากฏการณ์ฟอกขาวในน่านน้ำไทย
 15) วท.18.2-11 ข่าว “นักวิชาการ ม.อ.ชี้ ปี53 ปะการังฟอกขาววิกฤตสุด” จากผู้จัดการออนไลน์
 16) วท.18.2-12 ข่าวโครงการ “การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อสนับสนุน
                        การจัดการระบบนิเวศทางทะเล อ่าวเบงกอล”

 17) วท.18.2-13  ข่าว “นักวิชาการพบนายกฯ เสนอผลักดันแผนยุทธศาสตร์จัดการปะการัง"
 18) วท.18.2-14 เว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 
 19) วท.18.2-15 แผนการจัดโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

16 ก.พ.2555
หลักฐานประกอบ "ผลการดำเนินงาน/แนวทางพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง"  
1.สร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือกันภายในกลุ่มสาขาวิชาในด้านการวิจัย
และการขอทุนวิจัยในลักษณะเป็นทีมหรือเครือข่าย
1.แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2550-2554
2.เครือข่ายวิจัยในเว็บไซต์วิจัยและบัณฑิตศึกษา
 
  2. เร่งพัฒนาด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดเป้าหมายให้ชัด 1.แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2550-2554
2.รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551-2553
3.เว็บไซต์บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
4.ผลงานตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในฐานข้อมูลทะเบียนบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
5.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
 
  3.วางแผนและเพิ่มมาตรการสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
1.แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2550-2554
2.เอกสารแนวปฏิบัติระบบบริหารงานวิจัย
3.โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และจรรยาบรรณในการเขียนงานวิจัย
4.ผลงานตีพิมพ์ของของบุคลากรในฐานข้อมูลตีพิมพ์และฐานข้อมูลวิจัย
5.ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทพัฒนานักวิจัย ปีงบประมาณ 2553
6.ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
 
  4.สนับสนุนการจดสิทธิบัตร และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน
์และสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
และควรหากลไกสนับสนุนให้งานวิจัยได้รับการจดสิทธิบัตรให้มากขึ้น
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์ พ.ศ.2547

2. รายงานจำนวนผลงานที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 
  5.วางแผนและดำเนินการให้มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ค.2551
2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 
  6.ส่งเสริมให้อาจารย์วางแผนการปรับตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
ตามเวลาอันควร
1. เว็บไซต์หน่วยการเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ
2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ความก้าวหน้าในตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย.2550
 
  7.นักศึกษาที่รับเข้ามีปัญหาในด้านวิชาการอ่อนมีพื้นฐานไม่ดี   1. เว็บไซต์โครงการพี่เลี้ยงวิชาการ
2. โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
3. โครงการ Counseling unit
4. โครงการสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
 
  8.มีการโอนย้ายของบุคลากรทำให้ขาดทรัพยากร 1. แบบประเมินความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
2. แบบสอบถามสำหรับบุคลากรที่แจ้งความจำนงขอลาออก/โอนย้าย
3. โครงการเวทีสร้างสรรค์มุ่งมั่นนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2553
 
  9.ด้านความสัมพันธ์กับท้องถิ่นควรมีการวางแผนและประสานงานกับท้องถิ่น
ในการจัดบริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้โดยคำนึง
ความสมดุลในการให้บริการกับศักยภาพในด้านอัตรากำลัง
และภาระงานวิจัย
1. โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น
2. รายงานการประชุมหารือเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาเกาะบุโหลน
 

 

 

 

 

 

     
    หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร. 0-7428-8011 Contact us