• เว็บงานนโยบายและแผน(ใหม่) http://172.28.90.90
  • เว็บงานนโยบายและแผน(เก่า) http://www.sc.psu.ac.th/units/plan/plan.htm
  • หากเปิดเว็บงานนโยบายและแผนใหม่ไม่ได้หรือช้า กรุณา set proxy server โดย เพิ่ม 172.28.90.* ใน Exceptions