ภารกิจหลัก
โครงสร้างหน่วย
บุคลากรในหน่วย
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตำแหน่งวิชาการ
การขอตำแหน่งชำนาญการ
ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
วินัยและจรรยาบรรณ
ฝึกอบรมออนไลน์
 
สวัสดิการต่างๆ
ประกันสังคม
บำเหน็จ/บำนาญ
แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
Group Mail
เครื่องหมายอินทรธนู
คู่มือบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
Google

 

 

 

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเริือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ พ.ศ.2554
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
Competency Dictionary  
ปฏิทินการประเมิน ประจำปี 2559
คำสั่งแต่งคณะกรรมการประเมินและคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลการ และกำหนดแหล่งข้อมุล ประจำปี 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ฉบับที่ 3
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ฉบับที่ 3 
 
 แบบข้อตกลงภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
     สายวิชาการบริหาร-1  (ผู้ช่วยอธิการบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/หลักสูตร)
     สายวิชาการบริหาร-2  (ผู้ช่วยคณบดี/รองหัวหน้าภาควิชา/หลักสูตร)
     สายวิชาการ (อาจารย์)
     สายสนับสนุนบริหาร  (เลขานุการภาควิชา/หลักสูตร/หัวหน้ากลุ่มงาน/หน่วยงาน)
     สายสนับสนุนปฏิบัติการ (บุคลากรสายสนับสนุน)
     สายลูกจ้าง (ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานเงินรายได้ ที่มีลักษณะงานเหมือนลูกจ้างประจำ)
        แบบฟอร์มสายสนับสนุนปฏิบัติการสำนักงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
      แบบฟอร์มสายลูกจ้าง สนบ.
 สมรรถนะ (Competency)
     สมรรถนะหลัก (Core Competency)
     สมรรถนะด้านบริหาร (Managerial Competency)
     สมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency)
    — สายวิชาการ
    — สายสนับสนุน

 

   แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ส1)