ภารกิจหลัก
โครงสร้างหน่วย
บุคลากรในหน่วย
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตำแหน่งวิชาการ
การขอตำแหน่งชำนาญการ
ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
วินัยและจรรยาบรรณ
ฝึกอบรมออนไลน์
 
สวัสดิการต่างๆ
ประกันสังคม
บำเหน็จ/บำนาญ
แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
Group Mail
เครื่องหมายอินทรธนู
คู่มือบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
Google

 

 

 

อบรมการใช้งานโปรแกรม Tell Me More

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. , 3 มี.ค. และ 5 มี.ค. 57 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการใช้งาน โปรแกรม
Tell Me More โดยมีดร.กมลธรรม อ่ำสกุลรองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยาย
การใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Tell Me More ให้กับบุคลากรเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานฝึกภาษาอังกฤษ

 
โดยหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร