ภารกิจหลัก
โครงสร้างหน่วย
บุคลากรในหน่วย
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตำแหน่งวิชาการ
การขอตำแหน่งชำนาญการ
ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
วินัยและจรรยาบรรณ
ฝึกอบรมออนไลน์
 
สวัสดิการต่างๆ
ประกันสังคม
บำเหน็จ/บำนาญ
แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
Group Mail
เครื่องหมายอินทรธนู
คู่มือบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
Google

 

 

 

ระเบียบการขอตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ ม.อ.ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550
ประกาศ แบบเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผ.ศ./ร.ศ./ศ. พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 9)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผ.ศ./ร.ศ./ศ. พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 10)
ปฏิทินการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2557
คุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
Checklist เอกสารประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ขั้นตอนการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน  
รายชื่อสำนักพิมพ์และวารสารทางวิชาการ Online ที่ควรระมัดระวังในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย   
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยมาตรการป้องกันและลงโทษผู้ที่กระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.2557 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องความก้าวหน้าของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
เว็บไซต์โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ
ปฏิทินการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ อตว. ประจำปี 2559
ปฏิทินการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ปี 2558  
 
 
กระบวนการเข้าสู่ตำแหน่ง
การเตรียมความพร้อมในการทำผลงานทางวิชาการ
ปัญหาในการเข้าสู่ตำแหน่ง
 
 
บันทึกข้อความ (ขอประเมินฯ)
แบบประเมินผลการสอน (ผศ./รศ.)
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน (ผศ.)
แบบประเมินเอกสารคำสอน (รศ.)
บันทึกข้อความ (ส่งผลประเมินฯ)
แบบฟอร์มแผนการสอน
ตัวอย่างการเขียนแผนการสอน
 
 
บันทึกข้อความ ขอเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)
   - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) ผศ. 
   - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) รศ. 
   - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) ศ.
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
หนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แบบประเมินผลการสอน
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) + เอกสารประกอบการสอน
แบบประเมินเอกสารคำสอน (รศ.) + เอกสารคำสอน
Academic Contribution Form
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
แบบรับรองการเผยแพร่ตำรา
แบบขอมอบหนังสือเข้าห้องสมุด
   
 
บันทึกข้อความแบบขอเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(กรณีปกติ)
แบบเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(กรณีพิเศษ)
แบบประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีฯ)
 
ระบบสารสนเทศตำแหน่งวิชาการ : บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ออนไลน์)
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ปรับปรุงเมื่อ พ.ค.55)
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ปรับปรุงเมื่อ ก.ย. 53)
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ตำแหน่งทางวิชาการ)
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ตำแหน่งทางวิชาการ) รศ.
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ตำแหน่งทางวิชาการ) ศ.
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม) ศ. พ.ศ.2554 - 2556 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม) รศ. พ.ศ.2553 - 2557