ภารกิจหลัก
โครงสร้างหน่วย
บุคลากรในหน่วย
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตำแหน่งวิชาการ
การขอตำแหน่งชำนาญการ
ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
วินัยและจรรยาบรรณ
ฝึกอบรมออนไลน์
 
สวัสดิการต่างๆ
ประกันสังคม
บำเหน็จ/บำนาญ
แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
Group Mail
เครื่องหมายอินทรธนู
คู่มือบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
Google

 

 

 

กิจกรรม Tea Talk Flow Chart

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Tea Talk หัวข้อ "การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน" ซึ่งได้เชิญรองศาสตราจารย์วนิดา รัตนมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายแลกเปลี่ยนการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

โดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์