ภารกิจหลัก
โครงสร้างหน่วย
บุคลากรในหน่วย
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตำแหน่งวิชาการ
การขอตำแหน่งชำนาญการ
ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
วินัยและจรรยาบรรณ
ฝึกอบรมออนไลน์
 
สวัสดิการต่างๆ
ประกันสังคม
บำเหน็จ/บำนาญ
แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
Group Mail
เครื่องหมายอินทรธนู
คู่มือบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
Google

 

 

 

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ฉบับที่ 1
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2537 ฉบับที่ 2
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2542 ฉบับที่ 3
   
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 
กรณีเจ็บป่วยทั่วไป
กรณีทันตกรรม
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
กรณีการบำบัดทดแทนไต
กรณีประสบอันตรายหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน
กรณีการรักษาโรคมะเร็ง 7 ชนิด
กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้
กรณีการบำบัดทดแทนไต
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
   
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง
แบบขึ้นทะทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 แล้ว (สปส. 1-03/1)
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง (สปส. 6-10)
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02)
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส. 1-21)
แบบรายการแสดงส่งเงินสมทบ (สปส.1-10)
แบบแจ้งการสิ้นสุดผู้ประกันตน (สปส.6-09)
คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน