ภารกิจหลัก
โครงสร้างหน่วย
บุคลากรในหน่วย
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตำแหน่งวิชาการ
การขอตำแหน่งชำนาญการ
ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
วินัยและจรรยาบรรณ
ฝึกอบรมออนไลน์
 
สวัสดิการต่างๆ
ประกันสังคม
บำเหน็จ/บำนาญ
แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
Group Mail
เครื่องหมายอินทรธนู
คู่มือบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
Google

 

 

 

การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลอดจนญาติสายตรง
การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยรุ่นก่อน 1 เมษายน 2550 เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครั้งที่ 2
ประกาศกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ฉบับที่ 2
การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย การปรับเงินเพิ่มคุณวุฒิ และเงินค่าครองชีพชั่วคราว ณ วันที่ 1 ต.ค. 55
การคำนวณเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตองเชื่อมสัมพันธ์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
   โครงการ “เปตอง” เชื่อมสัมพันธ์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
  กติกาเปตอง
เป็นสมาชิก หรือยกเลิก กบข.  

การปรับค่าจ้างตามคุณวุฒิแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ ณ วันที่ 1 ม.ค.55
และ 1 ม.ค.56
 

กำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ควรลาออกหรือไม่ลาออกจาก กบข."  
ปฏิทินการประเมินปี 2557 พร้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
ประกาศกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องขยายเวลาประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์รับจัดสรรค์ที่พักเพื่อคำนวณคะแนน
การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย การปรับเงินเพิ่มคุณวุฒิ และเงินค่าครองชีพชั่วคราว ณ วันที่ 1 เม.ย. 57