ภารกิจหลัก
โครงสร้างหน่วย
บุคลากรในหน่วย
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตำแหน่งวิชาการ
การขอตำแหน่งชำนาญการ
ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
วินัยและจรรยาบรรณ
ฝึกอบรมออนไลน์
 
สวัสดิการต่างๆ
ประกันสังคม
บำเหน็จ/บำนาญ
แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
Group Mail
เครื่องหมายอินทรธนู
คู่มือบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
Google

 

 

 

โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาองค์กรกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ พลังบวกในการทำงาน และการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ"
เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติ อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ทัศนคติพลังบวกในการทำงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์