ภารกิจหลัก
โครงสร้างหน่วย
บุคลากรในหน่วย
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตำแหน่งวิชาการ
การขอตำแหน่งชำนาญการ
ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
วินัยและจรรยาบรรณ
ฝึกอบรมออนไลน์
 
สวัสดิการต่างๆ
ประกันสังคม
บำเหน็จ/บำนาญ
แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
Group Mail
เครื่องหมายอินทรธนู
คู่มือบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
Google

 

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาชีวเคมี
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า และตำแหน่งวิศวกรโยธา
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดหน่วยพัสดุ