ภารกิจหลัก
โครงสร้างหน่วย
บุคลากรในหน่วย
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตำแหน่งวิชาการ
การขอตำแหน่งชำนาญการ
ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
วินัยและจรรยาบรรณ
ฝึกอบรมออนไลน์
 
สวัสดิการต่างๆ
ประกันสังคม
บำเหน็จ/บำนาญ
แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
Group Mail
เครื่องหมายอินทรธนู
คู่มือบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
Google

 

 

 

1
ข้อบังคับ การอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2551
2
ข้อบังคับ  การสังพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2551
3
ข้อบังคับ  สถานโทษ ผู้มีอำนาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนและสั่งลงโทษ พ.ศ.2551
4
ข้อบังคับ  การสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2551
5
ข้อบังคับ  จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
6
ข้อบังคับ  จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2551
7
การดำเนินการทางจรรยาบรรณ
8
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
9
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
10
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2548 
11
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ดิน และอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2548
12
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
14
แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน
15
การเรียกชดใช้เงินกรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ฯลฯ 
16
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย
17
วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
18
การลงโทษข้าราชการกรณีถูกศาลพิพากษาจำคุกในเรื่องที่เคยถูกดำเนินการทางวินัยมาก่อน