ภารกิจหลัก
โครงสร้างหน่วย
บุคลากรในหน่วย
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตำแหน่งวิชาการ
การขอตำแหน่งชำนาญการ
ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
วินัยและจรรยาบรรณ
ฝึกอบรมออนไลน์
 
สวัสดิการต่างๆ
ประกันสังคม
บำเหน็จ/บำนาญ
แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
Group Mail
เครื่องหมายอินทรธนู
คู่มือบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
Google

 

 

 

  ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
 ระบบสารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
 ระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย MIS-DSS
ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs)
 ระบบการขึ้น-ออกทะเบียนประกันสังคม
 ระบบบำเหน็จบำนาญ/ระบบบำเหน็จค้ำประกัน
 ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
 Competency Online
ระบบออก PSU PASSPORT บุคลากร
ระบบสารสนเทศตำแหน่งวิชาการ : บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
  ระบบสารสนเทศอื่นๆ
ระบบจองห้องบรรยายและห้องประชุมออนไลน์
ระบบแจ้งซ่อมหน่วยอาคารฯ
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
ระบบออกเลขออนไลน์ (E-number) 
ระบบคำนวณภาษี