ภารกิจหลัก
โครงสร้างหน่วย
บุคลากรในหน่วย
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตำแหน่งวิชาการ
การขอตำแหน่งชำนาญการ
ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
วินัยและจรรยาบรรณ
ฝึกอบรมออนไลน์
 
สวัสดิการต่างๆ
ประกันสังคม
บำเหน็จ/บำนาญ
แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
Group Mail
เครื่องหมายอินทรธนู
คู่มือบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
Google

 

 

 

คู่มือบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ
สวัสดิการคณะฯ
 
ตรวจสุขภาพประจำปี
 
โครงการประกันอุบัติเหตุ
เงินค่าที่พัก (ชั่วคราว) สำหรับสายวิชาการ 2,000 บาท
การจัดสวัสดิการพนักงานเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์
   
   
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง