ภารกิจหลัก
โครงสร้างหน่วย
บุคลากรในหน่วย
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตำแหน่งวิชาการ
การขอตำแหน่งชำนาญการ
ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
วินัยและจรรยาบรรณ
ฝึกอบรมออนไลน์
 
สวัสดิการต่างๆ
ประกันสังคม
บำเหน็จ/บำนาญ
แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
Group Mail
เครื่องหมายอินทรธนู
คู่มือบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
Google

 

 

 

แบบฟอร์มหนังสือราชการ
 
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก [word]-[PDF]
แบบฟอร์มหนังสือภายใน [word]-[PDF
แบบฟอร์มหนังสือคำสั่ง [word]-[PDF]
แบบฟอร์มหนังสือประกาศ [word]-[PDF
   
สถานภาพบุคคล
 
แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
แบบการเปลี่ยนสถานภาพ ชื่อตัว ชื่อสกุล
แบบฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แบบหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (ขอมีและใช้อาวุธปืน)
 
ใบสมัคร
 
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับภาษาไทย) 
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ใบสมัครพนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างโครงการ 
   
แบบฟอร์มการลา
 
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (พนักงานเงินรายได้)
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบฟอร์มการลากิจ/พักผ่อน ไปต่างประเทศ
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาสำหรับชาวต่างประเทศ [Application for Annual Vacation Leave]
แบบตรวจสอบหนี้สิน  [ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย]
   
เกษียณอายุราชการ/ลาออก
  ข้าราชการ
 
รายการเอกสารที่ใช้ในการขอรับบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการ
แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ [แบบ 5300]
แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) [แบบ กบข. รง 008/1/2555]
แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญปกติ [แบบ สรจ.1]
หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น [แบบ สรจ.2]
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ [แบบสรจ.3]
แบบรับรองการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคล
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
  ลูกจ้างประจำ
 
รายการที่ใช้ในการขอรับบำเหน็จปกติ-บำเหน็จรายเดือน
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็ตรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง [แบบ 5313]
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน [แบบ สจป.1]
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษ [แบบ สจป.2]
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
แบบรับรองการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคล
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ" (แบบ กสจ.004/1)
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ"  (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)  (แบบ กสจ.004/2)
แบบฟอร์มกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล [กทพ.01 ]
ใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร [กทพ.02 ]
ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณีฉุกเฉินตามคำสั่งแพทย์ [กทพ.03 ] 
ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยนอก [กทพ.04 ]
แบบฟอร์มกู้ยืมเงิน [มหาวิทยาลัย]
 
แบบคำขอยืมเงิน [ซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะบุคลากร]
แบบคำขอยืมเงิน [เพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากร]
แบบคำขอกู้เงิน [เงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ]
แบบคำขอยืมเงิน [เงินกู้ทัศนศึกษาต่างประเทศ]
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการพนักงานเงินรายได้
 
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานเงินรายได้
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานเงินรายได้