กกก
หหห
นนน
การบริหารกิจกรรม 5ส
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
การดำเนินงานกิจกรรม 5ส
การตรวจเยี่ยมพื้นที่กิจกรรม 5ส
ติดต่อเรา : 8023
 
 
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ 5 ส ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2557 และวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557
ศึกษาดูงาน 5ส แนวปฏิบัติที่ดีในการทำกิจกรรม 5ส
   

     
     
   
   
 

หน่วยการเจ้าหน้าที่  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112
โทร. 0-7428-8023 โทรสาร. 0-7455-8844

WebMaster : ทัศนวรรณ แก้วศรีหน่อ โทร.8023