ภารกิจหลัก
โครงสร้างหน่วย
บุคลากรในหน่วย
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตำแหน่งวิชาการ
การขอตำแหน่งชำนาญการ
ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
วินัยและจรรยาบรรณ
ฝึกอบรมออนไลน์
 
สวัสดิการต่างๆ
ประกันสังคม
บำเหน็จ/บำนาญ
แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
Group Mail
เครื่องหมายอินทรธนู
คู่มือบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
Google

 

 

 

 

พรบ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558

ข้อเปรียบเทียบพรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2553 และพรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2558
ประกาศการสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
 

 

 

อ่านต่อ...


กิจกรรม Tea Talk "Flow Chart"


อบรม Tell Me More


พลังบวกในการทำงาน

     
 
ภายในมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
งานประสานงาน กองกลาง
ประกันสังคม
คณะวิทยาศาสตร์
กรมบัญชีกลาง
สหกรณ์บริการ
สำนักจัดหางานจังหวัดสงขลา
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา