ระบบสำหรับการปฏิบัติงานเจ้าหน้า

 
 

ระบบ

เจ้าของ/ ผู้ดูแล
  ระบบฐานข้อมูลทะเบียนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)
  ระบบฐานข้อมูลตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ (วิจัย)
  ระบบฐานข้อมูลทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (วิจัย)
  จัดเก็บข้อมูลการเชิญอาจารย์/ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ (วิจัย+บัณฑิตศึกษา)
  โปรแกรมบันทึกผลการดำเนินงาน และ upload หลักฐาน SAR คณะวิทยาศาสตร์ (ประกัน)
  ระบบการจัดสรรทุน บัณฑิตวิทยาลัย
  ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
  ระบบรับเข้านักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
  ระบบ GSMIS แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
  ระบบข้อมูลวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย