ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

   วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่และการปรับปรุงคู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบเดิม  1 พ.ค. 56

 

   คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์

 

   คู่มือการเขียนและพิมพ์สารนิพนธ์

 

   รูปแบบตัวอักษรและการเขียนอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ของคณะวิทยาศาสตร์

 

   ตัวอย่าง   วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่  ของคณะวิทยาศาสตร์    ( จะ update 28 มิ.ย.56  )

 
     
 

     ฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบวารสาร

 

   ISI    ( web of knowledge )

 

   Scopus  ( http://www.scopus.com/home.url )

 

   TCI  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวาสารไทย   (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html)

 

  ระบบข้อมูลวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย  ม.อ. ( http://www.grad.psu.ac.th/grad_journal/home.php )