หน้าหลัก  
    หลักสูตรที่เปิดสอน  
    อาจารย์ภายในคณะ  
    การประกันคุณภาพ  
    ข่าวการสอบ Thesis  
    Hall of Fame  
 
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
    ระบบบัณฑิตศึกษาคณะ  
    ระบบสารสนเทศนักศึกษา  
    ระบบลงทะเบียนเรียน  
    ปฏิทินการศึกษา  
    ทุนการศึกษา  
    คู่มือ/ ระเบียบ  
    ระบบบัณฑิตศึกษาคณะ  
    ระบบฐานตีพิมพ์คณะ  
    ระบบฐานข้อมูลวิจัยคณะ  
    ระบบรับเข้านักศึกษา  
    ระบบข้อมูลวารสารวิชาการ
และการประชุมวิชาการ
 
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
    ระบบการจองห้อง  
    ติดตามเรื่องภาควิชา  
    ประชุม กก.บศ.  
    บัณฑิตวิทยาลัย  
    กองทะเบียนและประมวลผล  
    กองบริการการศึกษา  
    วิทยานิพนธ์ไทย  
    วิทยานิพนธ์ มอ.  
    หอสมุดคุณหญิงหลงฯ  
    หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    Intranet  
 
 
 
 
Since :  01/03/ 2549
Update : 10/09/2552
           
    หลักสูตรที่เปิดสอน    
        ระดับปริญญาโท    
         

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

   
          สาขาวิชาจุลชีววิทยา    
         

สาขาวิชานิเวศวิทยา (นานาชาติ)

   
         

สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

   
         

สาขาวิชาสัตววิทยา

   
         

สาขาวิชาเภสัชวิทยา

   
         

สาขาวิชาชีวเคมี

   
         

สาขาวิชาสรีรวิทยา

   
         

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

   
         

สาขาวิชาเคมี

   
          สาขาวิชาเคมีอินทรีย์    
         

สาขาวิชาเคมีศึกษา

   
         

สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์

   
         

สาขาวิชาฟิสิกส์

   
         

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   
         

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

   
         

สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

   
         

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

   
             
        ระดับปริญญาเอก    
        สาขาวิชาจุลชีววิทยา    
        สาขาวิชาชีววิทยา    
        สาขาวิชาชีวเคมี    
       

สาขาวิชาสรีรวิทยา

   
       

สาขาวิชาเคมี

   
       

สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

   
       

สาขาวิชาฟิสิกส์

   
       

สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์

   
       

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

   
       

สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

   
               
               
               
             
               
               
               
               
               
               
       
               
               
               
             
 
 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112
2007 Copyright Science. Prince of Songkla University. All rights Reserved.
Tel  0-7428-8094   Fax  0-7444-6926   E-mail  tarakorn.p@psu.ac.th,  navamon.b@psu.ac.th
ติดต่อ webmaster  navamon.b@psu.ac.th