หน้าหลัก  
    หลักสูตรที่เปิดสอน  
    อาจารย์ภายในคณะ  
    การประกันคุณภาพ  
    ข่าวการสอบ Thesis  
    Hall of Fame  
 
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
    ระบบบัณฑิตศึกษาคณะ  
    ระบบสารสนเทศนักศึกษา  
    ระบบลงทะเบียนเรียน  
    ปฏิทินการศึกษา  
    ทุนการศึกษา  
    คู่มือ/ ระเบียบ  
    ระบบบัณฑิตศึกษาคณะ  
    ระบบฐานตีพิมพ์คณะ  
    ระบบฐานข้อมูลวิจัยคณะ  
    ระบบรับเข้านักศึกษา  
    ระบบข้อมูลวารสารวิชาการ
และการประชุมวิชาการ
 
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
    ระบบการจองห้อง  
    ติดตามเรื่องภาควิชา  
    ประชุม กก.บศ.  
    บัณฑิตวิทยาลัย  
    กองทะเบียนและประมวลผล  
    กองบริการการศึกษา  
    วิทยานิพนธ์ไทย  
    วิทยานิพนธ์ มอ.  
    หอสมุดคุณหญิงหลงฯ  
    หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    Intranet  
 
 
 
 
Since :  01/03/ 2549
Update : 27/04/2559
           
    แนวทางปฏิบัติในการเสนอแบบฟอร์ม    
          ระบบทะเบียนบัณฑิตศึกษา    
          คู่มือนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ฉบับปี 2555    
          คู่มือนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ฉบับปี 2556    
          คู่มือนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ฉบับปี 255    
          การเขียน/ พิมพ์วิทยานิพนธ์    
               
                 
    แบบฟอร์ม บว. สำหรับนักศึกษาปริญาโท แผน ก และปริญญาเอก   Eng. Version  
               
        บว.1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม      
        บว.1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม    
       

บว.วิทย์ 1

แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์    
       

บว.วิทย์ 2

แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

   
       

บว.วิทย์ 3

แบบแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

   
       

บว.2

แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  + หนังสือโอนกรรมสิทธิ์วิทยานิพนธ์

   
       

บว.2/1

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์  

   
       

บว.3  

แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
(ตัวอย่างหนังสือเชิญ)
(ตัวอย่างหนังสือเชิญภาษาอังกฤษ)

   
       

บว.3/1

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์      
       

บว.4

แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ 

   
       

บว.4/1

ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

   
       

บว.4/2

แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ 

   
       

บว.5 

แบบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์     
       

บว.6

แบบการตรวจวิทยานิพนธ์ (ใช้ของบัณฑิตวิทยาลัย)    
        บว.8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ใช้ของบัณฑิตวิทยาลัยและสำเนาส่งคณะ)    
       

บว.9

แบบรายงานความก้าวหน้าของการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (รายงานทุก 6 เดือน)

   
        บว.9 แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า สำหรับภาควิชา    
       

     
        แบบฟอร์มขอสอบอื่นๆ    
       

บว.วิทย์ 10.1

คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ

   
       

บว.วิทย์ 10.2

แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ    
       

บว.วิทย์ 10.3 

แบบแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ

   
       

บว.วิทย์ 8

คำร้องขอสอบประมวลความรอบรู้    
       

บว.7

แบบแจ้งผลการสอบประมวลความรอบรู้

   
               
    แบบฟอร์ม บส. สำหรับนักศึกษาปริญาโท แผน ข  
       

.1

แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ (ปรับใช้แบบเดียวกับ บว.1)

   
       

.1/1 

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  (ปรับใช้แบบเดียวกับ บว.1)

   
       

บส.วิทย์ 1

แบบขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

   
       

บส.วิทย์ 2

แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

   
       

บส.วิทย์ 3

แบบแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

   
          หนังสือโอนกรรมสิทธิ์วิทยานิพนธ์     
               
       

.2

แบบขออนุมัติโครงร่างสารนิพนธ์    
       

.2/1

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงร่างสารนิพนธ์

   
       

.3

แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์    
       

.3/1

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์

   
       

.4

แบบขอสอบสารนิพนธ์     
       

.4/1  

ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์

   
       

.4/2  

แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสารนิพนธ์

   
        .5 แบบแจ้งผลการสอบสารนิพนธ์    
       

.8

แบบขอส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์    
       

บส.วิทย์7

รายงานผลการสอบของนักศึกษา ป.โท แผน ข  (ขั้นตอนสุดท้ายก่อนยื่นจบ)

   
       

บว.7

แบบแจ้งผลการสอบประมวลความรอบรู้

   
       

บว.วิทย์ 8

คำร้องขอสอบประมวลความรอบรู้    
               
    แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุน  
        การขอรับสนับสนุนเงินเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ     
        แบบขอเบิกจ่ายเงินเดือนทุน RA. ปี 2556 เป็นต้นไป  : แนวปฏิบัติ     
        ข้อตกลงรับทุนผู้ช่วยนักวิจัย RA  ปี 2551    
        แบบรายงานความก้าวหน้า ทุน RA    
        แบบรายงานผลการปฏิติงานทุนผู้ช่วยสอน    
        ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์    
        แบบแจ้งรายชื่อผู้รับทุนผู้ช่วยสอนคณะวิทยาศาสตร์ (TA)    
        ประกาศทุนสนับสนุนไปทำวิจัยในต่างประเทศ ปี 2552    
        แบบฟอร์มการขอรับทุนไปทำวิจัยต่างประเทศ    
        แบบฟอร์มเสนอค่าใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมวิจัย     :   แนวปฏิบัติค่าธรรมเนียมวิจัย    
               
    แบบฟอร์มที่ต้องรายงานทุกสิ้นภาคการศึกษา  
        แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ. (สมอ.01-08)     
        แบบรายงานความก้าวหน้า ทุน RA    
        แบบรายงานผลการปฏิติงานทุนผู้ช่วยสอน    
        แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัยฯ :: บว.9 (1) :: บว.9 (2) ::    
        แบบฟอร์มข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์    
        แบบฟอร์มข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์    
       
    แบบฟอร์มคำร้อง  
       

คำร้อง 1

คำร้องทั่วไป

     
       

คำร้อง 2

คำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา

     
       

คำร้อง 3

คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา

     
       

คำร้อง 4

คำร้องขอหนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด

     
       

คำร้อง 4/1

ข้อมูลการเรียนและความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

     
       

บว.10

แบบขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา

     
       

บว.12

แบบขออนุมัติย้ายสาขาวิชา

     
       

บว.13

แบบขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา

     
        คำร้อง แบบขออนุมัติเปลี่ยนแผนการศึกษา       
       

PSU-GET

คำร้องขอส่งผลสอบ PSU-GET

     
        ผู้ร่วมเรียน ใบสมัครเรียนในฐานะผู้ร่วมเรียน   >>     ศึกษาข้อมูลผู้ร่วมเรียน      
             
    แบบฟอร์มคำร้องงานทะเบียนกลาง    
       

สน.28

ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา      
       

สน.29

ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล      
       

สน.30

คำร้องทั่วไป      
       

สน.31

ขอหนังสือรับรอง      
       

สน.32

ขอลาพักการศึกษา      
       

สน.34

ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา      
       

สน.36

ขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายในทรัพย์สิน      
       

สน.56

ขอทำหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาและใบประมวลผลการศึกษา      
       

สน.79

ขอเลื่อนการสอบ      
       

สน.80

ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา      
       

สน.55

ขอทำสมุดค่าโดยสารรถไฟ      
             
    แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย    
        บว.11/1 แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ( รายงาน บว.ทุกเดือน เม.ย. และ ต.ค.)
     
        บว.11/2  แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ( รายงาน บว.ทุกเดือน เม.ย. และ ต.ค.)      
        บว.11 แบบเสนอการแต่งตั้งอาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัย ( สำหรับคณะฯ)      
        บว.11/3 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
/อาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย
     
        บว.วิทย์11/3 แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์สังกัด ม.อ.      
             
 
 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112
2007 Copyright Science. Prince of Songkla University. All rights Reserved.
Tel  0-7428-8094   Fax  0-7444-6926   E-mail  tarakorn.p@psu.ac.th,  navamon.b@psu.ac.th
ติดต่อ webmaster  navamon.b@psu.ac.th