:ระเบียบ  /  คู่มือ : :  

    แนวปฏิบัติต่างๆ ของคณะวิทศาสตร์    

top ^

 

   ผลงานวิชาการสำหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา

   แนวปฏิบัติในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยมาสอบวิทยานิพนธ์ - ค่าตอบแทน/ ค่าใช้จ่ายของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

   ระเบียบฯ และ ประกาศฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์ ฉบับ พ.ศ. 2551   (อัตราสอดคล้องกับประกาศคณะฯ ให้ถือของคณะเป็นหลัก  สำหรับหลักสูตรนานาชาติใช้อัตราเท่ากับหลักสูตรปกติ )

   มาตรการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา

   แนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมวิจัย    :     ตัวอย่างแบบขออนุมัติค่าใช้จ่าย

   แนวทางปฏิบัติในการเสนอแบบฟอร์ม  >>  ปริญญาเอก   >>   ปริญญาโท แผน ก    >>  ปริญญาโท แผน ข

   มาตรการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา

   คู่มือนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ฉบับปี 2555

   คู่มือนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ฉบับปี 2556

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา

top ^

 

   ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาว ต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติ  [23 ม.ค.55] - ใหม่

   ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาต  [22 เม.ย.52] - เก่า

   ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายกรณีอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป  [19 ก.พ.52]

   ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย กรณีการลาพักการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  และกรณีที่ค่าสอบวิทยานิพนธ์และสอบประมวลความรอบรู้ในการสอบสำหรับนักศึกษาที่จ่ายค่ารรมเนียมแบบเหมาจ่าย  [17  พ.ค.52]

   ค่าลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐานและรายวิชาอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  [23 ธ.ค.51]

   ค่าธรรมเนียมการวิจัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  [14 ม.ค.51]

   ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคสมทบและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป  เพิ่มเติม (ป.เอก ภาคปกติ ) [15 พ.ค.50]

   ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป (ป.โท ภาคปกติ)  [22 มี.ค.50]

   ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป

   ค่าบำรุงสุขภาพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป  [23 ธ.ค.51]

   ค่าบำรุงสุขภาพนักศึกษา  [13 พ.ค.46]

   ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาถึงที่ภายในประเทศทางไปรษณีย์  [15 ก.ย.48]

   ค่าธรรมเนียม ใบประมวลผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ และการขอคำอธิบายรายวิชา สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร  [5 เม.ย.39]

   ค่าบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์  [5 เม.ย.39]

   ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา [16 ธ.ค.48]

   ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ร่วมเรียน  [27 พ.ค.40]

   ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกินจากที่หลักสูตรกำหนด  [16 ธ.ค.48]

   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  / มหาวิทยาลัย

top ^

 

   การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (แผนข) กรณีสอบจบส่งเล่มแล้ว แต่ติดตีพิมพ์และภาษาอังกฤษ  [ 7ก.พ.54 ] 

   ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบสารนิพนธ์ [ถือปฏิบัติ 2 ก.ย.53 เป็นต้นไป]

   ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรอบรู้  [ถือปฏิบัติ 1 พ.ย.53 เป็นต้นไป]

   แนวปฎิบัตว่าด้วยการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  [ 26 ก.ค.56 ]   

   แนวปฎิบัตว่าด้วยการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ [2 ส.ค.53 

   แนวปฏิบัติในการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ และการส่งระดับคะแนน  [14 ก.พ.51] 

    แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  [8 ธ.ค.52]

    แนวปฏิบัติในการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  [ 20 ธ.ค.50 ]

    แนวปฎิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-901  [ 2 ธ.ค.51 ]

   ประมวลเกณฑ์มาตรฐาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ ด้านบัณฑิตศึกษา

   แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อสารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรแผน ข  [ 12 ต.ค.50]

   การกำหนดวันสำเร็จการศึกษา  [ 16 ก.ค.50]

    แนวปฏิบัติในการสอบระดับบัณฑิตศึกษา  [ 27 ธ.ค.50 ]

    แนวปฏิบัติต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา   [ 19 พ.ค. 49 ]

    แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก  [ 30 พ.ค. 45]

    หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ  [ 25 เม.ย. 31]

   คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

top ^

 

   ขอบข่ายของวาสารนานาชาติ   [ 09 มิ.ย. 53]

   คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์

   คู่มือการเขียนและพิมพ์สารนิพนธ์

   รูปแบบตัวอักษรและการเขียนอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ของคณะวิทยาศาสตร์

--------------  >>>  ลิ้งใหม่

 

   เกี่ยวกับหลักสตร

top ^

 

    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  TQF 

  แนวปฏิบัติการนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต [15 ก.ค.53]

  การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ขาดคุณสมบัติของ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อทำหน้าที่เป็นอ.ที่ปรึกษาร่วม(19 มี.ค. 53]

  จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (จากสกอ. 28 ก.ค.52]

   แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ. (สมอ.01-08)

   เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ เวปงานหลักสูตร    Download  

เกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ในกรณีมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

  การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก,ร่วม, กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, หรืออาจารย์ผู้สอน  [11 ก.พ.53]

การอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพิ่มเกินกว่าระเบียบฯกำหนด  [30 ธ.ค.52]

 

 

     

หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา  และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112
2007 Copyright Science. Prince of Songkla University. All rights Reserved.
Tel  0-7428-8094   Fax  0-7444-6926   E-mail  sci-grad@group.psu.ac.th
ติดต่อ: webmaster