หน้าหลัก  
    หลักสูตรที่เปิดสอน  
    อาจารย์ภายในคณะ  
    การประกันคุณภาพ  
    ข่าวการสอบ Thesis  
    Hall of Fame  
 
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
    ระบบบัณฑิตศึกษาคณะ  
    ระบบสารสนเทศนักศึกษา  
    ระบบลงทะเบียนเรียน  
    ปฏิทินการศึกษา  
    ทุนการศึกษา  
    คู่มือ/ ระเบียบ  
    ระบบบัณฑิตศึกษาคณะ  
    ระบบฐานตีพิมพ์คณะ  
    ระบบฐานข้อมูลวิจัยคณะ  
    ระบบรับเข้านักศึกษา  
    ระบบข้อมูลวารสารวิชาการ
และการประชุมวิชาการ
 
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
    ระบบการจองห้อง  
    ติดตามเรื่องภาควิชา  
    ประชุม กก.บศ.  
    บัณฑิตวิทยาลัย  
    กองทะเบียนและประมวลผล  
    กองบริการการศึกษา  
    วิทยานิพนธ์ไทย  
    วิทยานิพนธ์ มอ.  
    หอสมุดคุณหญิงหลงฯ  
    หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    Intranet  
 
 
 
 
Since :  01/03/ 2549
Update : 03/08/2559
     
เปิดสมัครรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2559 และปีการศึกษา 2558
 

ชื่อทุน

แบบฟอร์ม  
   

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistantship ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

  การดำเนินการของผู้ได้รับทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistantship)

      สัญญารับทุน  จัดทำ 2 ชุด 

เอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านนศ. ผู้รับทุน

  สัญญาค้ำประกัน  จัดทำ 2 ชุด

เอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน+สำเนาทะเบียนสมรส ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน : บิดา/ มารดา  หรือข้าราชการระดับซี 3

  คำร้องขอเบิกเงินเดือนทุน RA

 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษาฯ คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 8094

 

 

 

 

 

   

ประกาศ รายชื่อผู้ทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญตรี-โท, ตรี-เอก คณะวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2558

   การดำเนินการของผู้ได้รับทุน

     สัญญารับทุน  จัดทำ 2 ชุด 

เอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านนศ. ผู้รับทุน

 สัญญาค้ำประกัน  จัดทำ 2 ชุด

เอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน+สำเนาทะเบียนสมรส ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน : บิดา/ มารดา  หรือข้าราชการระดับซี 3

 

สัญญารับทุน

สัญญาค้ำประกัน

ใบเบิกเงินเดือน

 

 

   

 

 

   ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant)

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

 

 

 

 

 
   

  ประกาศทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทำวิจัยนต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

 

 

ใบสมัคร

เปิดรับ 16 พ.ค. - 30 มิ.ย.59

 

 
   

 

   ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ใบสมัคร

เปิดรับ 18 มี.ค. - 10 มิ.ย.59

 

 
   

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทำวิจัยนต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559

 

 

 
   

  ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี - โท คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ใบสมัคร

เปิดรับ 18 มี.ค. - 30 มิ.ย.59

 
 
   

  ประกาศทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

 

 

 
   

 

   

 

 
   

 

 

 

 
   

 

 


 

 

 
   

 

 
     

 

 
         
     
ประกาศผลผู้รับทุน
 

ชื่อทุน

หมายเหตุ
   

   ประกาศผู้ได้รับทุน RA. ประจำปีการศึกษา 2558        

 

1.  สัญญารับทุน  จัดทำ 2 ชุด 

เอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านนศ.ผู้รับทุน

 

2.  สัญญาค้ำประกัน  จัดทำ 2 ชุด

เอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน+สำเนาทะเบียนสมรส ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน : บิดา/ มารดา  หรือข้าราชการระดับซี 3

 

3.  คำร้องขอเบิกเงินเดือนทุน RA

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษาฯ คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 8094

 

ส่งสัญญารับทุน

ที่หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษาฯ

ช่องบริการหมายเลข 4-6

บัดนี้-15 .ค.58

   

 

 

 
   

  

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
       
       
       
       
 
     

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112
2007 Copyright Science. Prince of Songkla University. All rights Reserved.
Tel  0-7428-8094   Fax  0-7444-6926   E-mail  sci-grad@group.psu.ac.th
ติดต่อ: webmaster