หน้าหลัก          
             
    ชื่อรางวัล / รายละเอียด ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา  
  ปี พ.ศ. 2557          
  3-4 พ.ค. 57 รางวัลFirst Paper Award” Best Paper Award @ South Korea ในการเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Contribution of Electrostriction in Polyurethane/Polyaniline Blends ในงาน The 1st International conference on Advanced Material, Structures and Mechanical Engineering, In South Korea เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2557 นางสาวดาริกา จาเอาะ 5410230040  ฟิสิกส์  
  17 เม.ย. 2557 รางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ประจำปี 2556 : างวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่นระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   เรื่อง Incidence of Clinical and Environmental Vibrio parahaemolyticus Isolates in Hat Yai City and Biosurfactants Produced by Soil Microorganisms against Vibrio parahaemolyticus น.ส.จันทร์ทิพย์ ทองจันทร์  5110230003  จุลชีววิทยา  
  17 เม.ย. 2557 รางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ประจำปี 2556 : างวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่นระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   เรื่อง Effects of Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. Leaf Extract and Rhodomyrtone on Acne-Inducing Bacteria น.ส.จงกล สายสิงห์  5110230031  จุลชีววิทยา  
  17 เม.ย. 2557 รางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ประจำปี 2556 : างวัลวิทยานิพนธ์ ชมเชย  ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง Development of Nanomaterials Based Analytica Techniques น.ส.สุจิตรา ภู่ระหงษ์  5110230037  เคมี  
  17 เม.ย. 2557 รางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ประจำปี 2556 : างวัลวิทยานิพนธ์ ชมเชย  ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง Strategy Development to Enhance Analytical Performance of Electrochemical Sensors น.ส.สาลูมา สมานหมาน  5010230012  เคมี  
  17 เม.ย. 2557 รางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ประจำปี 2556 : างวัลวิทยานิพนธ์ ชมเชย ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   เรื่อง  Diversity of Endophytic Fungi Isolated from Seagrasses from Trang Province, Thailand and Their Antimicrobial Active Metabolites น.ส.พฤทฐิภร ศุภพล  5110230010  จุลชีววิทยา  
  17 เม.ย. 2557 รางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ประจำปี 2556 : างวัลวิทยานิพนธ์ ชมเชย  ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  เรื่อง Development of Microchannel Preconcentrator for Trace Analysis น.ส.ชรินรัตน์ ศิริธรรม 5210220022  เคมี  
  28  มี.ค.  2557 รางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แบบบรรยาย ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 MR.CHRISTOPHER IMAKANDO 5410220127 นิเวศวิทยา (นานาชาติ)  
  ปี พ.ศ. 2556          
  13 ธ.ค. 56 รางวัล Best Poster Award   ในประชุมนานาชาติทางวิทยาศาสตร์ (ภูมิภาคอาเซียน)    ASEAN plus 2013  ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม  2556  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย น.ส.อรวรรณ ทิพย์มณี  5210230001  เคมี  
  1 ธ.ค. 56 รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น The National and International Research Conference 2013 “ Research and Development : from Local ASEAN Community” ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.– 1 ธ.ค. 2556 น.ส.วนิตา ปานทอง  5510220085 ชีวเคมี  
  25  ก.ค. 56 รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2556  มอบโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ น.ส.ชไมภรณ์ เฉลิมวรรณ 

น.ส.สุพรรษา บุญพา 

น.ส.ธนตพร พืชมงคล 

 

5210220129 

5310220118 

5310220032 

เคมี

จุลชีววิทยา

ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

 
  13  พ.ค. 56 รางวัลชมเชย ประเภท Presentation ในการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านสัตว์  จากงานประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 2556 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเอกนรินทร์ รอดเจริญ  5310230022 ชีววิทยา  
  5-8 พ.ค. 56 รางวัลจาก PERCH-CIC Congress VIII .  Outstanding Oral presentation  in The International Congress  for innovation in chemistry.   May 5-8 2013 MR.AMIN FATONI  5310230013  เคมี  
  5-8 พ.ค. 56 รางวัลจาก PERCH-CIC Congress VIII .  Outstanding Oral presentation  in The International Congress  for innovation in chemistry.   May 5-8 2013 น.ส.ฝนทิพย์ มากเกลี้ยง  5610230046  เคมี  
  5-8 พ.ค. 56 รางวัลจาก PERCH-CIC Congress VIII .  Outstanding poster presentation  in The International Congress  for innovation in chemistry.   May 5-8 2013 น.ส.ฐิติพร สุวรรณวงศ์  5310230027  เคมี  
  5-8 พ.ค. 56 รางวัลจาก PERCH-CIC Congress VIII .  Outstanding poster presentation  in The International Congress  for innovation in chemistry.   May 5-8 2013 น.ส.กนกรัตน์ เจริญพรภักดี  5210220002  เคมี  
  24-26 เม.ย. 56

รางวัลการการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ระดับดุษฎีบัณฑิต  งานประชุมวิชาการ : การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42  ประจำปี 2556 โดยคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ร่วมกับสรีรสมาคมแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ :  24-26 เมษายน  2556  

นางสาวนวิยา  ฮุยเปา

ปริญญาเอก

5410230013

สรีรวิทยา  
  3-เม.. 56

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น  (รองอันดับ 1 )  จากThe 7th Botanacal Conference of Thailand (BCT7)  : การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7   เจ้าภาพโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกับสมาคมพฤกศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปภัมภ์  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ 3-5  เมษายน  2556

นายอธิภัทร เงินหมื่น  

ปริญญาโท

5410220124

พฤกษศาสตร์  
  3-เม.. 56

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น  (รองอันดับ 2 )  จากThe 7th Botanacal Conference of Thailand (BCT7)  : การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7   เจ้าภาพโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกับสมาคมพฤกศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปภัมภ์  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ 3-5  เมษายน  2556

MR.Karma  Jamtsho  

ปริญญาโท

5410220107

พฤกษศาสตร์  
  เม.. 56 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2555 จากบัณฑิตวิทยาลัย : ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ นายโอภาส  บุญเกิด  

ปริญญาเอก

5010230031

เคมี  
  เม.. 56 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2555 จากบัณฑิตวิทยาลัย : ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ นายยศธร ศศิธรสนธิ  

ปริญญาโท

5310220113

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์  
  28-30 มี.ค. 56

รางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น  งานประชุมวิชาการ : The 6th  National Conference on Algae and plankton (NCAP 2013)  : การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 6   ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28-30  มีนาคม  2556

นางสาวสุภัทรา  พงศ์ภราดร

ปริญญาเอก

5310230006 

ชีววิทยา  
  14 มี.ค. 56 รางวัล  การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แบบโปสเตอร์  ระดับยอดเยี่ยม  จากงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต : วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013   เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 นางสาวอารีรัตน์  เชาว์สมบูรณ์  

ปริญญาเอก

5310230010

ชีวเคมี  
  ปี พ.ศ. 2555          
  28-29 ธ.ค. 55 รางวัลชนะเลิศผลงานแบบโปสเตอร์  เรื่อง Attempts to unravel antibacterial mechanism of action of rhodomyrtone, a new antibacterial using rhodomyrtone resistant mutant  จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 4 (NATPRO4) จ.เชียงใหม่ นางสาวจงกล  สายสิงค์

5110230031

จุลชีววิทยา  
  17-19 .ค.55 รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ระดับดีเด่น  ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยครั้งที่  ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพ นายเอกลักษณ์ รัตนโชติ 5210230025 ชีววิทยา  
  17-19 .ค.55 รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ระดับดี  ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพ นางสาวบงกช วิชาชูเชิด 5210230018 ชีววิทยา  
  17-19 .ค.55 รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ระดับดี  ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3  ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพ นางสาวรัชณีย์ แก้วศรีขาว 5410230045 ชีววิทยา  
  17-19 .ค.55 รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ระดับชมเชย ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3  ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพ นายเรืองฤทธิ์  พรหมดำ 5410220046 สัตววิทยา  
  17-19 .ค.55 รางวัลภาพถ่าย ระดับดีเยี่ยม (ประกวดภาพถ่ายทางทะเล) ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3  ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพ นายพงษ์รัตน์ ดำรงค์โรจน์วัฒนา 5410230007 ชีววิทยา  
  17-19 .ค.55 รางวัลภาพถ่าย ระดับดีมาก (ประกวดภาพถ่ายทางทะเล) ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3  ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพ นายเอกนรินทร์ รอดเจริญ 5310230022 ชีววิทยา  
  17-19 .ค.55 รางวัลภาพถ่าย ระดับดี (ประกวดภาพถ่ายทางทะเล) ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3  ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพ นายเรืองฤทธิ์ พรหม ดำ 5410220046 สัตววิทยา  
  10 มิ.ย. 55 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ประเภท ปาร์มน้ำมัน จากการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน : ข้าว ยางพารา และปาร์มน้ำมัน  เรื่อง ชุดตรวจสอบสายพันธุ์ปาร์มน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค LAMP มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 55

1. ศ.ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา

2. รศ.ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ

3. น.ส.อลิษา หนักแก้ว 

4. นายศราวุธ วรรณพาด 

5. น.ส.ธนตพร พืชมงคล 

1. อาจารย์

2. อาจารย์

3. 5110230012

4. 5410230039

5. 5310220032

ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
  9-12 พ.ค. 55 รางวัล Outstanding oral presentation  ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2012 (SPC2012)  ซึ่งจัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเกษมศักดิ์ แซ่ตั้ง 5210220011 ธรณีฟิสิกส์  
  1-2 มี.ค. 55 รางวัล Excellence Oral presentation งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) ณ จังหวัดเชียงใหม่ นายพิศาล สุขวิสูตร 5210230009 ฟิสิกส์  
  1-2 มี.ค. 55 รางวัล Excellence Poster Presentation  งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC)  ณ จังหวัดเชียงใหม่ นายภูริภัทร เพชรคง 5210220058 นิติวิทยาศาสตร์  
  ปี พ.ศ. 2554          
  4-7 พ.ค.54 รางวัลการนำเสนอผลงานแบบ โปสเตอร์ดีเด่น ในสาขา Materials Science and Nanotechnology  จากงาน PERCH-CIC Congrss VII เมื่อวันที่ 4 -7 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา นางสาวธวัลรัตน์  กอบเกียรติถวิล 5110220129  เคมี  
  4-7 พ.ค.54 รางวัลการนำเสนอผลงานแบบ โปสเตอร์ดีเด่น ในสาขา Innovation in Bioactive Natural Products  จากงาน PERCH-CIC Congrss VII เมื่อวันที่ 4 -7 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา นางสาวศิริกานต์ กันนัย 5210220083  เคทีศึกษา  
  4-7 พ.ค.54 รางวัลการนำเสนอผลงานแบบ โปสเตอร์ดีเด่น ในสาขา Innovation in Bioactive Natural Products  จากงาน PERCH-CIC Congrss VII เมื่อวันที่ 4 -7 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา นางสาวจุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม 5210220019  จุลชีววิทยา  
  4-7 พ.ค.54 รางวัลการนำเสนอผลงานแบบ โปสเตอร์ดีเด่น ในสาขา Analytical Technology  จากงาน PERCH-CIC Congrss VII เมื่อวันที่ 4 -7 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา นางสาวอรวรรณ ทิพย์มณี 5210230001  เคมี  
  4-7 พ.ค.54 รางวัลการนำเสนอผลงานแบบ โปสเตอร์ดีเด่น ในสาขา Analytical Technology  จากงาน PERCH-CIC Congrss VII เมื่อวันที่ 4 -7 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา นางสาวสุภาภรณ์ ดาวัลย์ 5010230029  เคมี  
  4-7 พ.ค.54 รางวัลการนำเสนอผลงานแบโปสเตอร์ดีเด่น ในสาขา Analytical Technology  จากงาน PERCH-CIC Congrss VII เมื่อวันที่ 4 -7 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา นางสาวจรรยาภรณ์ ศริกาญจน์ 5210220128  เคมี  
  4-7 พ.ค.54 างวัลการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ดีเด่น ในสาขา Analytical Technology : Sensor and Sensing Technology  จากงาน PERCH-CIC Congrss VII เมื่อวันที่ 4 -7 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา นายโอภาส บุญเกิด 5010230031  เคมี  
  4-7 พ.ค.54 รางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ดีเด่น ในสาขา Analytical Technology : Sensor and Sensing Technology  จากงาน PERCH-CIC Congrss VII เมื่อวันที่ 4 -7 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงษ์ 5110230037 เคมี  
  6-8 เม.ย. 54 รางวัล Outstanding oral presentation ในงานประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 13 หรือ RGJ - Ph.D. Congress XIII ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายนันทพงศ์ ขำทอง 5210230003 เคมีอินทรีย์  
  1-3 เม.ย. 54 "Outstanding Oral Presentation Award " จากการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12  เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2554  โรงแรมจอมเทียนบีชรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี น.ส.มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ 4910230008 ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
  1 เม.ย. 54 "Best Paper Award" จาก The 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE15)  จัดโดยสมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ที่ ม.กรุงเทพ  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2554 นายอับดุลมุตตา  ธาตรีบุตร 5210230028 ฟิสิกส์  
  16-18 มี.ค.54 "รองชนะเลิศอันดับ 1" จากการประกวดภาพถ่ายสาหร่ายและแพลงก์ตอน ในงานการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5  ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเทลแอนด์สปาร์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา เมื่อ 16-18 มีนาคม 2554 น.ส.สุภัทรา พงศ์ภราดร 5310230006 ชีววิทยา  
  16-18 มี.ค.54 "รองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอแบบโปสเตอร์"  จากการประกวดภาพถ่ายสาหร่ายและแพลงก์ตอน ในงานการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5  ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเทลแอนด์สปาร์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา เมื่อ 16-18 มีนาคม 2554 น.ส.จารุวรรณ มะยะกูล 4910230020 ฟิสิกส์  
  15 มี.ค.54 ผลการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ประจำปี 2553 : างวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ    ::  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นางสาวภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 4910230025  เคมี  
  15 มี.ค.54 ผลการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ประจำปี 2553 : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  ::  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นายสุวิทย์ ไชยพลบาล 4910220094  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์  
  15 มี.ค.54 ผลการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ประจำปี 2553 : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  ::  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นายศักดิ์ชัยบดี สังข์แก้ว 5010220134 

เคมี

(เคมีวิเคราะห์)

 
  15 มี.ค.54 ผลการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ประจำปี 2553 : รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ::  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นายวีรยุทธ อยู่ทอง 5010220127  ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
  15 มี.ค.54 ผลการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ประจำปี 2553 : รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
::  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวกูไอดา ต่วนสุหลง 5010220013  ชีวเคมี  
  5-7 ม.ค.54 รางวัลจากการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ระดับดีเด่น จากเวที Pure Applied Chemistry Conference 2011 (PACCON2011) ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคอล แกรนด์ คอมเวนชั่น กรุงเทพ นายธานินทร์  ทัดระเบียบ 5210220028 

เคมี

(เคมีอนินทรีย์)

 
  ปี พ.ศ. 2553          
  19 พ.ย. 53 Best Poster Presentation Award  ในงาน The Second Regional Electrochemistry Meeting of South-East Asia on “Applied Electrochemistry for Modern Life” จากผลงานเรื่อง “Synthesis of Template-based Polyaniline Nanowires Template-free Cauliflower by Electrodeposition” เมื่อวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2553  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุจิตรา  ภู่ระหงส์

 

 

นายวิทวัส วัชรจิตตานนท์  

5110230037

 

 

5110220145

เคมี

(เคมีวิเคราะห์)

 

ฟิสิกส์

 
  12 ต.ค. 53 รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น (BRT the Star) จากการนำเสนอผลงานเรื่อง ปลูหญ้าทะเลอย่างไรให้ยั่งยืน จากโครงการประกวดการนำเสนอผลงานดีเด่น BRT ครั้งที่ 14  ณ จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวเปมิกา  อภิชนังกูร 5210220137

นิเวศวิทยา

(นานาชาติ)

 
  12 ต.ค. 53 รางวัลแห่งความพยายามและความสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย จากผลงานเรื่อง อัดไว้ในเรซิ่น ? พืชวงศ์ส้ม จากโครงการประกวดสื่อเผยแพร่ งานประชุมวิชาการ BRT ครั้งที่ 14  ณ จ.อุบลราชธานี นายธรรมรัตน์ พุทธไทย 5010230020 ชีววิทยา  
  8 ต.ค. 53 Excellent oral Presentation Award  จากงานประชุมวิชาการ 7th IMT-GT UNINET and the 3rd Joint International PSU-UNS Conferences  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ.หาดใหญ่ นายวีรยุทธ  อยู่ทอง 5010220127 ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
  8 ต.ค. 53 Outerstanding Poster Presentation Award ากงานประชุมวิชาการ 7th IMT-GT UNINET and the 3rd Joint International PSU-UNS Conferences  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ.หาดใหญ่ น.ส.อุมาพร ขิมมากทอง 5110230014 ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสาร สนเทศ  
  8 ต.ค. 53 Outerstanding Poster Presentation Award ากงานประชุมวิชาการ 7th IMT-GT UNINET and the 3rd Joint International PSU-UNS Conferences  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ.หาดใหญ่ น.ส.ศิริกานต์ กันนัย 5210220083 เคมีศึกษา  
  8 ต.ค. 53 Outerstanding Poster Presentation Award ากงานประชุมวิชาการ 7th IMT-GT UNINET and the 3rd Joint International PSU-UNS Conferences  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ.หาดใหญ่ นายศรัณยู ใคลคลาย 5210230004 เคมีอินทรีย์  
  13 ก.ค. 53 รางวัลดีเด่น ลำดับที่ 1 จากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในกลุ่ม Clinical study จากการประกวดผลงานทางวิชาการนานาชาติ  The 4th Sini-Thai International Conference  ณ จ.ขอนแก่น นางสาวจารุวรรณ  ประดับแสง 5110220124 เภสัชวิทยา  
  01 ม.ค. 53 ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2552

นายอาภรณ์ นุ่มน่วม 

สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

4623009

เคมี  
  ปี พ.ศ. 2552          
  26 ธ.ค. 52 วารสาร FEMSIM คัดเลือกรูปผลงานวิจัยนักศึกษา ขึ้นปก ปี 2010

MRS.IFESAN  BEATRICE    OLAWUMI  TEMILADE  

5010230018 จุลชีววิทยา  
  16 พ.ย. 52 รางวัล The CityU – Molitoris Scholarships for Marine Mycology  3rd Oral presentations at 11th IMFMS.
 

นางสาวสาทินี ซื่อตรง

4723014 จุลชีววิทยา  
  23 ส.ค. 52 รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: รางวัลผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม เป็นอันดับ 1  ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มอบโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ 

นายอับดุลมุตตา  ธาตรีบุตร

5010220174

ฟิสิกส์  

 
  5-7 ส.ค. 52 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปี คระแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่ 25 : มอบโดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

นายเชฐตุพล พูลจันทร์  

5010220036 ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสาร สนเทศ  
  6-9  พ.ค. 52 รางวัลระดับดีเด่น  จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายจากการประชุมวิชาการพืชสวนโลก ครั้งที่ 8  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวแววฤดี  แววทองรักษ์ 5010220130 ชีวเคมี  
  3-6 พ.ค.52 รางวัลจาก PERCH-CIC . In recognition and appreciation to Rodtichoti   Wannapob for Outstanding poster presentation  in The International Congress  for innovation in chemistry.  [PERCH-CIC Congress VI].    May 3-6,2009 นายรสติโชติ  วรรณพบ

4910220069

เคมี

 
  3-6 พ.ค.52 รางวัลจาก PERCH-CIC . In recognition and appreciation to Sujittra   Poorahong  for Outstanding poster presentation  in The International Congress  for innovation in chemistry.  [PERCH-CIC Congress VI].      May 3-6,2009 นางสาวสุจิตรา  ภู่ระหงส์

5110230037

เคมี

(เคมีวิเคราะห์)

 
  3-6 พ.ค.52 รางวัลจาก PERCH-CIC . In recognition and appreciation to Suchera   Loyprasert  for Outstanding  oral  presentation  in The International Congress  for innovation in chemistry.  [PERCH-CIC Congress VI].   May 3-6,2009 นางสาวสุชิรา  ลอยประเสริฐ 4623011

เคมี

(เคมีวิเคราะห์)

 
  3-6 พ.ค.52 รางวัลจาก PERCH-CIC . In recognition and appreciation to Aree   Choodum for Outstanding oral presentation  in The International Congress  for innovation in chemistry.  [PERCH-CIC Congress VI].      May 3-6,2009 นางสาวอารีย์  ชูดำ 4823012

เคมี

(เคมีวิเคราะห์)

 
  3-6 พ.ค.52 รางวัลจาก PERCH-CIC . In recognition and appreciation to Apon Numnuam for Outstanding oral presentation  in The International Congress  for innovation in chemistry.  [PERCH-CIC Congress VI].    May 3-6,2009 นายอาภรณ์ นุ่มน่วม 

4623009

เคมี  
  3-6 พ.ค.52 รางวัลจาก PERCH-CIC . In recognition and appreciation to Cheewita Suwanchawalit for Outstanding poster presentation  in The International Congress  for innovation in chemistry.  [PERCH-CIC Congress VI].        May 3-6,2009 นางสาวชีวิตา  สุวรรณชวลิต

4823025

เคมี  
  13 มี.ค. 52 รางวัลงานวิจัยดีเด่น แบบบรรยาย จากการไปเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา   ครั้งที่ 4   ณ  ม.บูรพา  บางแสน  จ.ชลบุรี

นายเชฐตุพล พูลจันทร์  

5010220036 ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสาร สนเทศ  
  13 มี.ค. 52 รางวัลระดับชมเชย แบบบรรยาย จากการไปเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา   ครั้งที่ 4   ณ  ม.บูรพา  บางแสน  จ.ชลบุรี

นางสาวศิรินภา  สันติภานุโสภณ

5010220210  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์   
  12-13 ก.พ. 52

รางวัลระดับดีมาก จากการไปเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ  ม.ขอนแก่น

นางสาวนุชรีย์ ชมเชย 5110220037 ฟิสิกส์  
  14-16 ม.ค. 52 The Outstanding Poster Presentation Award ากงานประชุม  PACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009)   นางสาวสุจิตรา  ภู่ระหงส์

5110230037

เคมี

(เคมีวิเคราะห์)

 
  14-16 ม.ค. 52

The Outstanding Poster Presentation Award ากงานประชุม  PACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009)  

นางสาวภมรรัตน์  เกื้อเส้ง

4910230025

เคมี

(เคมีวิเคราะห์)

 
  14-16 ม.ค. 52 The Outstanding Poster Presentation Award ากงานประชุม  PACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009)   นางสาวอารีย์  ชูดำ 4823012

เคมี

(เคมีวิเคราะห์)

 
  14-16 ม.ค. 52 The Outstanding Poster Presentation Award ากงานประชุม  PACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009)   นางสาวสุชิรา  ลอยประเสริฐ 4623011

เคมี

(เคมีวิเคราะห์)

 
  15 ม.ค. 52 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2551 จากบัณฑิตวิทยาลัย : ดีเด่นระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ด้านวิทยาศาตร์พื้นฐาน)

นางสาววิริยา ลุ้งใหญ่  

4523015

ชีววิทยาโมเลกุลฯ

 
  15 ม.ค. 52 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2551 จากบัณฑิตวิทยาลัย : ดีเด่นระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ นางสาวจงดี  ธรรมเขต

4423009

เคมี  
  15 ม.ค. 52 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2551 จากบัณฑิตวิทยาลัย : ดีเด่นระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวจงกล  สายสิงห์

4910220020

จุลชีววิทยา  
  15 ม.ค. 52 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2551 จากบัณฑิตวิทยาลัย : ดีเด่นระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ด้านวิทยาศาตร์พื้นฐาน) นายพิพัฒน์  สร้อยสุข

4822155

นิเวศวิทยา

(นานาชาติ)

 
  13 มี.ค. 52 รางวัลงานวิจัยดีเด่น (นำเสนอแบบโปสเตอร์) ในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณพิตศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา, บางแสน จังหวัดชลบุรี

นาณัฐพล  บุศยรัตน์

5010220049

ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
  ปี พ.ศ. 2551          
  19 ก.ย. 51 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากการไปเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2   ม.ศิลปากร นางสาวปัทมา  พิศภักดิ์

4822044

ธรณีฟิสิกส์

 
  5-7 ส.ค. 51 รางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบโปสเตอร์ จากงานประชุม  1st  Regional  Electrochemistry  Meeting  of  South-East Asia   REMSEA  2008   นายอาภรณ์  นุ่มน่วม

4623009

เคมี

 
  7-9 พ.ค. 51

Outstanding Achievement of the Poster presentation  จากการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (สสท.) ครั้งที่ 37 ประจำปี 2551 จัดโดย :   สาขาสรีรวิทยา ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  สถานที่จัดงาน :  โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ :  7-9  พ.ค.51

นางสาวศิวพร  หมวดเดช     4622095 สรีรวิทยา  
  4-6 เม.ย. 51 รางวัลจาก สกว. In recognition and appreciation to Apon Numnuan for Outstanding oral presentation in RGJ- Ph.D. Congress IX. April 4-6,2008 นายอาภรณ์ นุ่มน่วม 

4623009

เคมี  
  ปี พ.ศ. 2548          
  10-11 ต.ค. 48 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดี จากการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2548 นายณัฐพร จุสะปาโล 4422088 สรีรวิทยา