ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ : tarakorn.p@psu.ac.th

 

  ขั้นตอนและรูปแบบการจัดทำ / ปรับปรุงหลักสูตร (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF:HEd)

          - แนวทาง (Guideline) การเสนอหลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

          - แผนภูมิขั้นตอนการเสนอหลักสูตร

          - รูปแบบและคำแนะนำในการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548

          - เอกสารการขอปิดหลักสูตร

 

 
    คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย 2 : การจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   >>>   ดาวน์โหลดรูปเล่ม .pdf       
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549   >>>     word  
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
    แบบเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร มคอ.7  
    ตัวอย่าง  หลักสูตรรายวิชาและ การรายงานผลการดำเนินการ   มคอ.2  มคอ.7  ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  
                 สถานะหลักสุตร วท.ม. ปร.ด.  
                 สกอ. เห็นชอบแล้ว

วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ปรับปรุง 2555

วท.ม. สาขาวิชาเคมี ปรับปรุง 2554

วท.ม. สาขาวิชาเคมีศึกษา ปรับปรุง 2554

วท.ม. สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ปรับปรุง 2555

วท.ม. สาขาวิชาชีวเคมี ปรับปรุง 2554

วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  ปรับปรุง 2553

วท.ม. สาขาวิชานิเวศวิทยา (นานาชาติ) ปรับปรุง 2555

วท.ม. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  ปรับปรุง 2555

วท.ม. สาขาวิชาสัตววิทยา  ปรับปรุง 2555

วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์  ปรับปรุง 2555 

วท.ม. สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์  ปรับปรุง 2555 

วท.ม. สาขาวิชาเภสัชวิทยา  ปรับปรุง 2555 

วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ปรับปรุง 2553

วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปรับปรุง 2555

วท.ม. สาขาวิชาสรีรวิทยา ปรับปรุง 2555

ปร.ด. สาขาวิชาเคมี ปรับปรุง 2554

ปร.ด. สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ปรับปรุง 2555

ปร.ด. สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ปรับปรุง 2555

ปร.ด. สาขาวิชาชีวเคมี ปรับปรุง 2554

ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์  ปรับปรุง 2555

ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ปรับปรุง 2554

ปร.ด. สาขาวิชาสรีรวิทยา ปรับปรุง 2555

 
                 รอ สกอ. เห็นชอบ

วท.ม. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  ปรับปรุง 2555

วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปรับปรุง 2555

วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ ปรับปรุง 2555

วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2555

 

ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) ปรับปรุง 2555

ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ ปรับปรุง 2555

ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยา ปรับปรุง 2555

ปร.ด. สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ ปรับปรุง 2555

 

 
                      
 

  จำนวนเล่มเข้ากรรมการ :

1.กรรมการประจำคณะฯ 25 เล่ม   

2. บัณฑิตวิทยาลัย 2 เล่ม ซีดี 1 แผ่น   พร้อม จัดทำ แบบฟอร์มแนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยา

3. สภาวิชาการ  21 เล่ม  ซีดี 2 แผ่น 

4. สภามหาวิทยาลัย  ป.โท 11 เล่ม  ซีดี 2 แผ่น , ป.เอก  31 เล่ม  ซีดี 2 แผ่น   พร้อมจัดทำ แบบรายงานข้อมูลพิจารณาอนุมัติ      มคอ.04    หรือ     มคอ.06   จำนวน 3 ชุด 

    อนึ่ง  ให้จัดทำเอกสารเพียง 1 ชุดก่อน  เพื่อให้ฝ่าวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยตรวจแก้ไข ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย  

 
    แบบฟอร์มแนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยา   จัดทำ 1 ชุดพร้อมหลักสูตรจำนวน 2 เล่ม เพื่อเข้าที่ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  
     
             
  ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร  

1

    Template  มคอ.2    แบบฟอร์มหลักสูตร

 
   

 

::   มคอ.2  ::     ระดับปริญญาเอก   

 

::   มคอ.2   ::    ระดับปริญญาโท      

 
    คำอธิบาย   ::      มคอ.2   รายละเอียดของหลักสูตร     
    ตัวอย่าง    ::     Template  มคอ.2 ของระดับปริญญาตรี   หรือดูตัวอย่างหลักสูตรอื่นๆ ด้านล่าง  
    ตัวอย่าง หนังสือทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิและประวัติย่อ  ดาวน์โหลด .doc   - จัดทำให้แล้วเสร็จก่อนเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง / จัดทำหลักสูตร  
   

  

 

2

  แบบรายงานข้อมูลพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรจามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (tqf)  tamplate  - จัดทำเมื่อหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
    มคอ.02    ระดับปริญญาตรี   
    มคอ.04    ระดับปริญญาโท      
    มคอ.06    ระดับปริญญาเอก  
       

3

แบบฟอร์มรายงาน  มคอ. 3-7   
  3.1 แบบรายงานข้อมูล  หรือ รายงานสรุป มคอ. 3-7  :  excel   -  ส่งไฟล์+เอกสาร รายงานสรุป เพื่อนำส่ง  มคอ.3 -6  พร้อมซีดดีบันทึกไฟล์ 1 แผ่น
  3.2 มคอ.3    รายละเอียดของรายวิชา - ส่งไฟล์  ผ่านคณะฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ # กำหนดเทอม 1 สิ้นเดือนเมษายน/ เทอม 2 สิ้นเดือนกันยายนของทุกปี
  3.3 มคอ.5    รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา -  ส่งไฟล์  ผ่านคณะฯ หลังสิ้นภาคการศึกษาไม่เกิน 3 สัปดาห์ # กำหนดเทอม 1 สิ้นเดือนตุลาคม/ เทอม 2 สิ้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี
  3.4

- มคอ.7   รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร   -  ส่งไฟล์ + เอกสารลงนาม  ผ่านคณะฯ ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา # กำหนดสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี

ปรับปรุงโดย กบศ. ล่าสุดเมื่อ 14 พ.ค.56

 

- แบบเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร มคอ.7  

 
  3.5 มคอ.4     รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม -  ส่งไฟล์  ผ่านคณะฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ (ถ้ามี)   
  3.6

มคอ.6     รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม     -  ส่งไฟล์  ผ่านคณะฯ  หลังสิ้นภาคการศึกษาไม่เกิน 3 สัปดาห์ (ถ้ามี)                                                                                                        

 
   

 

คำอธิบายเพิ่มเติมในจัดส่งเอกสารมามคอ.3-7   ยังคณะฯ ตามรอบการส่งเอกสารนั้นๆ  

1. เอกสาร  ข้อ 3.1  จะต้องจัดทำเป็นเอกสารกำกับทุกครั้งที่มีการรายงาน มคอ. 3-6   และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล

2. เอกสารข้อ 3.1   และมคอ. 3-7   ให้ส่งไฟล์ทั้งหมดลง CD.   1 แผ่น  หรือส่งไฟล์มายังเมลล์ tarakorn.p@psu.ac.th 

 

 
  ตัวอย่าง   / คำอธิบายรายละเอียดแบบฟอร์ม  
                       ตัวอย่าง รายละเอียดหลักสูตร รายวิชา ประสบการณ์ภาคสนาม และการรายงานผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
    สาขาโลจิสติกส์   :  มคอ.1   มคอ.2   มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6   มคอ.7   
    สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   :  มคอ.1  มคอ.2   มคอ.3   มคอ.4   มคอ.5  มคอ.6   มคอ.7    
    สาขาพยาบาลศาสตร์   :  มคอ.1   มคอ.2   มคอ.3  มคอ.4   มคอ.5   มคอ.6  มคอ.7    
    วทม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์   มคอ.1   มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7    
    วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  มคอ.1   มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7    
  ตัวอย่าง  หลักสูตรรายวิชาและ การรายงานผลการดำเนินการ   มคอ.2  มคอ.7  ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  
 
 
  ตัวอย่าง  มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป  
  คำอธิบายรายละเอียด แบบ มคอ.2 - แบบ มคอ.5   
    มคอ.2   รายละเอียดของหลักสูตร    
    มคอ.3   รายละเอียดของรายวิชา     
    มคอ.4   รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม    
    มคอ.5   รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  
  ตัวอย่างหนังสือทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิและประวัติย่อ  ดาวน์โหลด .doc  - จัดทำให้แล้วเสร็จก่อนเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง / จัดทำหลักสูตร  
        
       
  หลักสูตรก่อน TQF  
    แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร   - ต้องรายงานผ่านคณะฯ หลังสิ้นภาคการศึกษาไม่เกิน 3 สัปดาห์  
    สมอ.07-02       ระดับปริญญาตรี  
    สมอ.07-04       ระดับปริญญาโท  
    สมอ.07-06       ระดับปริญญาเอก  
       
กองบริการการศึกษา  
  ข่าวความเคลื่อนไหวการปรับปรุงปรุงหลักสูตรของกองบริการการศึกษา  
  ข้อสังเกตของ สกอ. เกี่ยวกับการรับทราบ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านหลักสูตร/รายวิชา

 
 

การเขียนคำอธิบายรายวิชา  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
 

คำอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

 
 

แนวปฏิบัติการเขียนจำนวนหน่วยกิต ปี 2549

 
 

เกณฑ์สกอ.เกี่ยวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร

 
กำหนดการประชุม  
  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ 2556