: :  การประกันคุณภาพ :

 
   
         ผลงานตีพิมพ์จากนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ( จากฐานข้อมูลตีพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์ )   อัพเดททุก 1 เดือน (รวม 6 เดือน และ 1 ปีการศึกษา)  
 

ระดับปริญญาโท

 

ระดับปริญญาเอก

 
  1 มิ.ย.49 - 31 พ.ค. 50 [ ดูรายงาน ]   1 มิ.ย.49 - 31 พ.ค. 50 [ ดูรายงาน ]  
  1 มิ.ย.50 - 31 พ.ค. 51 [ ดูรายงาน ]   1 มิ.ย.50 - 31 พ.ค. 51 [ ดูรายงาน ]  
[ ดูรายงาน ] 1 มิ.ย.51 - 31 พ.ค. 52 [ ดูรายงาน ]
  1 มิ.ย.51 - 31 พ.ค. 52    
  เดือน มิ.ย.52 [ ดูรายงาน ]   เดือน มิ.ย.52 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน ก.ค.52

[ ดูรายงาน ]

  เดือน ก.ค.52 [ ดูรายงาน ]  
   เดือน ส.ค.52 [ ดูรายงาน ]    เดือน ส.ค.52 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน ก.ย.52 [ ดูรายงาน ]   เดือน ก.ย.52 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน ต.ค.52 [ ดูรายงาน ]   เดือน ต.ค.52 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน พ.ย.52 [ ดูรายงาน ]   เดือน พ.ย.52 [ ดูรายงาน ]  

 

  เดือน ธ.ค.52 [ ดูรายงาน ]   เดือน ธ.ค.52 [ ดูรายงาน ]
  เดือน ม.ค. 53 [ ดูรายงาน ]   เดือน ม.ค. 53 [ ดูรายงาน ]
  เดือน ก.พ. 53 [ ดูรายงาน ]   เดือน ก.พ. 53 [ ดูรายงาน ]
  เดือน ม.ค. 53 [ ดูรายงาน ]   เดือน ม.ค. 53 [ ดูรายงาน ]
  เดือน ม.ค. 53 [ ดูรายงาน ]   เดือน ม.ค. 53 [ ดูรายงาน ]
  เดือน ม.. 53 [ ดูรายงาน ]   เดือน ม.. 53 [ ดูรายงาน ]
  เดือน .ค. 53 [ ดูรายงาน ]   เดือน .ค. 53 [ ดูรายงาน ]
           
   
   
         บทความวิทยานิพนธ์ที่นำไปเสนอในงานประชุมวิชาการต่างๆ  ( จากฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา)   อัพเดททุก 1เดือน (รวม 6 เดือน / 1 ปี กศษ.)  
 

ระดับปริญญาโท

 

ระดับปริญญาเอก

 
  1 มิ.ย.49 - 31 พ.ค. 50 [ ดูรายงาน ]   1 มิ.ย.49 - 31 พ.ค. 50 [ ดูรายงาน ]  
  1 มิ.ย.50 - 31 พ.ค. 51 [ ดูรายงาน ]   1 มิ.ย.50 - 31 พ.ค. 51 [ ดูรายงาน ]  
  1 มิ.ย.51 - 31 พ.ค. 52 [ ดูรายงาน ]   1 มิ.ย.51 - 31 พ.ค. 52 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน มิ.ย.52 [ ดูรายงาน ]   เดือน มิ.ย.52 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน ก.ค.52 [ ดูรายงาน ]   เดือน ก.ค.52 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน ส.ค.52 [ ดูรายงาน ]   เดือน ส.ค.52 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน ก.ย.52 [ ดูรายงาน ]   เดือน ก.ย.52 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน ต.ค.52 [ ดูรายงาน ]   เดือน ต.ค.52 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน พ.ย.52 [ ดูรายงาน ]   เดือน พ.ย.52 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน ธ.ค.52 [ ดูรายงาน ]   เดือน ธ.ค.52 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน ม.ค. 53 [ ดูรายงาน ]   เดือน ม.ค. 53 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน ก.พ. 53 [ ดูรายงาน ]   เดือน ก.พ. 53 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน ม.ค. 53 [ ดูรายงาน ]   เดือน ม.ค. 53 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน ม.. 53 [ ดูรายงาน ]   เดือน ม.. 53 [ ดูรายงาน ]  
  เดือน .ค. 53 [ ดูรายงาน ]   เดือน .ค. 53 [ ดูรายงาน ]  
             
   
   
จำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษา
-:-  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค.2552      
   
   
รายงานติดตามผลบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
-:-  รุ่นปีการศึกษา 2547 -:-  รุ่นปีการศึกษา 2548 -:-  รุ่นปีการศึกษา 2549  
   
   
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
  สาขาวิชา

 ปีล่าสุดที่ได้รับการอนุมัติ

    หลักสูตร

 การประกันคุณภาพ

 
  สภาวิชาการ มอ.

    ทบวง./สกอ.

 
 

กายวิภาคศาสตร์

 

29 มิ.ย.52

5 ส.ค.52

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552

 

 
 

คณิตศาสตร์และสถิติ

108(6/52)

4 ก.ย. 52

318(7/52)

17 ต.ค.52

 

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2551

   
 

เคมี (เชิงฟิสิกส์,เชิงวิเคราะห์,อนินทรีย์)

  18 ส.ค.50 22 ต.ค.50

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

เคมีศึกษา

  - 3 เม.ย.51

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

เคมีอินทรีย์

  - -

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

จุลชีววิทยา

     

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

   
 

ชีวเคมี

  13 มิ.ย.50 21 ส.ค.50

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

  29 มิ.ย.52 16 ต.ค.52

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2552

   
 

ฟิสิกส์

  24 ส.ค.50 4 ต.ค.50

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

ธรณีฟิสิกส์

  25 ส.ค.50 5 ต.ค.50

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

นิเวศวิทยา(นานาชาติ)

  29  มิ.ย. 52 5 ส.ค.52

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2552

   
 

พฤกษศาสตร์

  2 เม.ย.51 8 พ.ค.51

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

สัตววิทยา

  21 ก.พ.51 8 เม.ย.51

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

นิติวิทยาศาสตร์

  20 ก.ย.48 5 มิ.ย.49

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548

   
 

เภสัชวิทยา

  8 ธ.ค. 53 1 เม.ย.53

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2552

   
 

วิทยาการคอมพิวเตอร์

  9 ก.พ.51 10 มี.ค.51

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพอลิเมอร์

  26 ก.ค.51 5 ส.ค.51

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2551

   
 

สรีรวิทยา

  13 มิ.ย.50 21 ส.ค.50

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

เคมีเชิงฟิสิกส์

  - 15 มิ.ย.33

ยุบรวมเป็น เคมี ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

เคมีวิเคระห์

  - 15 มิ.ย.33

ยุบรวมเป็น เคมี ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

เคมีอนินทรีย์

  18 ต.ค.38 1 พ.ย.38

ยุบรวมเป็น เคมี ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  - 23 มิ.ย.25

ปิดหลักสูตร พ.ศ. 2548

 
 
 
   
   
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 
  สาขาวิชา

 ปีล่าสุดที่ด้รับการอนุมัติ

หลักสูตร

การประกันคุณภาพ

 
  มอ.

 ทบวง./สกอ.

 
 

เคมี

18 ส.ค.50 22 ต.ค.50

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

เคมีอินทรีย์

13 มิ.ย.50 21 ส.ค.50

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

จุลชีววิทยา

   

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

 

 
 

ชีวเคมี

13 มิ.ย.50 21 ส.ค.50

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

ชีววิทยา

28 ก.พ.51 4 เม.ย.51

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

29 มิ.ย.52 16 ต.ค.52

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2552

   
 

ฟิสิกส์

24 ส.ค.50 4 ต.ค.50

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550

   
 

ธรณีฟิสิกส์

   

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551

   
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

18 ก.พ.53 1 เม.ย. 53

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553

   
 

สรีรวิทยา

13 มิ.ย.50

21 ส.ค.50

หลักสูตร ใหม่ พ.ศ. 2550

   
   
         

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112
2007 Copyright Science. Prince of Songkla University. All rights Reserved.
Tel  0-7428-8094   Fax  0-7444-6926   E-mail  tarakorn.p@psu.ac.th,  navamon.b@psu.ac.th
ติดต่อ: webmaster