หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
นักกิจกรรมตัวอย่างของม.อ. ประจำปี53

 

           ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553 นักศึกษาจะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมใบเกียรติบัตรในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 

มีรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1.  นักกิจกรรมตัวอย่างด้านวิชาการ
1.1  นางสาวพนิดา ฉายารจิตพงศ์           ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.2  นายวัลลภ  สังข์แก้ว                         ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.3  นายนูรุดดีน  มะนอ                          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.4  นางสาวณัฐรุจา สุวรรณพรรค           ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.5  นายเกียรติศักดิ์  บรรเลงจิต              ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.6  นายเชษฐพงศ์ พุทธโร                       ภาควิชาเคมี
1.7  นายอธิป เงินหมื่น                            ภาควิชาชีววิทยา

 2. นักกิจกรรมตัวอย่างด้านศิลปวัฒนธรรม

2.1 นางสาวฉัตรสุดา ชูคง                       ภาควิชาเคมี
2.2 นายนิวัติ เพ็งผอม                             ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2.3 นายราชกุล วิริยพรหม                        ภาควิชาจุลชีววิทยา 

3.  นักกิจกรรมตัวอย่างด้านบริหาร

3.1 นายวทัญญู  โสภณธรรมรักษ์             ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4. นักกิจกรรมตัวอย่างด้านกีฬา

4.1 นางสาวสุกัญญา จุลกมนตรี               ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์     

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ประกาศมหาวิทยาลัย


       

วันที่ลงประกาศ: 02/02/54 14.26

ข้อมูลโดย :ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์

E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster