สถิติผู้เข้าชม
 

   :: Road Show 62 (กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนอกสถานที่) ::

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ร่วมกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต โดยได้จัดกิจกรรมภายในโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการนอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ ครั้งที่ 19 (กิจกรรม Road Show) ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเริ่มจัด Road Show โรงเรียนแรกที่โรงเรียนสภาราชินี ตรัง และโรงเรียน- ถัดไป คือ โรงเรียนองค์การบริหาารส่วนจังหวัดกระบี่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตามลำดับ โดยมีนักเรียน ครูแนะแนว ในโรงเรียนดังกล่าว และนักเรียนและครูจากพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก