สถิติผู้เข้าชม
 

 สารพันปัญหา

คำถามข้อ 1 หากยังไม่ถึงช่วงรับสมัครจะสมัครได้หรือไม่

คำตอบข้อ 1 ยังสมัครไม่ได้ค่ะ ระบบจะเปิดเมื่อถึงช่วงรับสมัครเท่านั้น หากถึงรอบสมัครแล้ว เมื่อสมัครให้ตรวจสอบใบสมัครด้วยว่าหัวข้อโครงการถูกต้องหรือไม่

-----------------------------------------------------------------------------------------

คำถามข้อที่ 2  หลักฐานที่ต้องส่งคณะฯ หลังจากลงทะเบียนสมัครแบบออนไลน์

คำตอบข้อที่ 2  ใบสมัครที่ปริ้นทร์จากระบบ/ค่าสมัครสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ และหลักฐานเกียรติบัตรอื่นๆ ตามประกาศรับสมัคร
-----------------------------------------------------------------------------------------

คำถามที่ 3 หากเลยกำหนดส่งหลักฐานภายใน 7 วันหลังได้ทำการสมัครแล้วยังสามารถส่งใบสมัครได้อีกหรือไม่

คำตอบที่ 3  ส่งได้แต่ต้องโทรแจ้งข้อมูลมายัง ผู้รับผิดชอบของแต่ละโครงการ เพื่อทำการขยายเวลาการส่งให้ผู้สมัคร พร้อมแจ้งเหตุผล

-----------------------------------------------------------------------------------------

คำถามที่ 4 กรณีชำระค่าสมัครแล้ว

คำตอบที่ 4 ก่อนส่งใบสมัครมายังคณะฯ ให้ผู้สมัครสำเนาหลักฐานทั้งหมดเก็บไว้ 1 ชุด เพื่อตรวจสอบ และติดตามกรณียังไม่ได้รับเอกสารฉบับจริง

-----------------------------------------------------------------------------------------

คำถามที่ 5 การสมัครสอบสมรรถนะของโครงการพสวท. เพื่ออะไร

คำตอบที่ 5 ผู้สมัครที่สมัครสอบสมรรถนะโครงการ พสวท. จะมีสิทธิ์นำผลการสอบมาสมัครสอบเข้าเรียนยังคณะวิทยาศาสตร์ในโครงการ พสวท. ได

-----------------------------------------------------------------------------------------

คำถามที่ 6 ผู้รับทุนต่อเนื่องจากโครงการ พสวท. จากโรงเรียน ญว. ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบที่ 6 กรณีเป็นผู้รับทุนต่อเนื่อง ให้สมัครเข้าศึกษาโครงการ พสวท. ด้วย โดยไม่ต้องสอบสมรรถนะ (หากประสงค์จะสอบสมรรถนะด้วย สามารถสมัครสอบได้เช่นกัน)

-----------------------------------------------------------------------------------------