ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร 074-288030
โทร 074-288057
โทรสาร 074-446926
e-mail:wassamon.m@psu.ac.th
e-mail:jindarat.i@psu.ac.th

admin

ประกาศต่างๆ
โครงการการรับสมัครนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ในประเทศ และนักเรียนต่างชาติเพื่อสอบคัดเลือก เป็นนักศึกษาห้องเรียน ICT-UOW หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561
Admission students in ICT-UOW program of Mathematics-Science in Faculty of Science, Prince of Songkla University for the Academic Year 2018


      - ประกาศการรับสมัคร/Announcement     ฉบับภาษาไทย/English Version(Download)
      - ดาวน์โหลดใบสมัคร/Application Download            ใบสมัคร/Application
      - ส่งใบสมัครออนไลน์/Send Application online           Application online
      - ค้นหาและพิมพ์ใบสมัคร/Search and Print Application Print Application online
      - ตรวจสอบการชำระเงิน/Check status payment         Status of payment

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ ICT-UOW

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ ICT-UOW

      ติดต่อสอบถาม/Please contact Tel. 074-288010 email: rattana.ka@psu.ac.th

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

      ติดต่อสอบถาม/Please contact Tel. 074-288010 email: rattana.ka@psu.ac.th

 
โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครโครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ปีการศึกษา 2561  [28/09/2017 14:46:32]
ประกาศแก้ไขจำนวนรับเข้าศึกษา โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์  [08/12/2017 17:48:05]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2561  [09/02/2018 14:33:45]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(เพิ่มเติม) โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2561  [14/02/2018 10:54:57]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2561  

[21/02/2018 16:23:49]
 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ(โครงการ พสวท.)และโครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามโครงการทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2561  รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 เมษายน 2561 [09/03/2018 14:51:47]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มอ. รับ ทุนพสวท.และโครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561  ขอให้ผู้มีสิทธิ์ฯ จัดส่งคะแนน 5 วิชาสามัญ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 [11/04/2018 16:28:52]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนร.เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มอ. ตามโครงการทุน พสวท.และโครงการความสามารถสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2561  และขอให้ผู้มีสิทธิ์สอยฯ ส่งเอกสารยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ ภายใน 22 เมษายน 2561 และเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 [20/04/2018 14:41:47]
 
โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2561
ประกาศรับสมัครโครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [09/02/2018 15:07:13]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2561 [28/03/2018 15:08:12]
 
โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับนักเรียนสมัครเข้ารับทุนโครงการทักษะพิเศษ ปีการศึกษา 2561 [10/02/2017 09:37:55]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทักษะพิเศษ ปีการศึกษา 2561 [09/02/2018 11:00:32]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการทักษะพิเศษ ปีการศึกษา 2561 [21/02/2018 16:33:39]
 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2561 [06/02/2018 16:04:27]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)ปีการศึกษา 2561 [28/03/2018 15:05:50]
ประกาศรายช่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2561 [18/04/2018 17:32:32]