:: ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ::

   ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดเวทีประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่  15  มีนาคม 2562 ณ ห้อง LRC 1-2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 นั้น 

โดยนางสาวสาวิตรี  พรหมสังข์ และนายสิทธิโชค บุญรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโครงการ การทดสอบสารระเหยด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี/เฮดสเปซ

  

 

  

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
Tel 0-7428-8010  Fax 0-7444-6926 Copyright Science.  Prince of Songkla University.  All rights Reserved.