:: ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุธิตา ชูสว่าง ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ::

   ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี 

      - ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุธิตา ชูสว่าง ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
      - นางสาวสาวิตรี  พรหมสังข์ และนายสิทธิโชค บุญรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโครงการ การทดสอบสารระเหยด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี/เฮดสเปซ  

 

  

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
Tel 0-7428-8010  Fax 0-7444-6926 Copyright Science.  Prince of Songkla University.  All rights Reserved.