:: กิจกรรมทั้งหมด ::

21  มีนาคม 2562 ::ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุธิตา ชูสว่าง ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ::

15  มีนาคม 2562 ::ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดผลงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2562 ::

  

 

  

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
Tel 0-7428-8010  Fax 0-7444-6926 Copyright Science.  Prince of Songkla University.  All rights Reserved.