ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

  MOU คณะวิทยาศาสตร์ 
 

  สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

  สมาคมสหกิจศึกษาไทย
 

  สกอ.

 

  

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
Tel 0-7428-8010  Fax 0-7444-6926 Copyright Science.  Prince of Songkla University.  All rights Reserved.