ความเป็นมา

      

      

                สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ชีวิตการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษาและพัฒนาทักษะสัมพันธ์กับวิชาชีพที่เป็นความต้องการ
ของสถานประกอบการรวมถึงเป็นแนวทางสำคัญที่นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานจริง
อย่างมีหลักการและเป็นระบบ เพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา จึงมีนโยบายให้แต่ละคณะเพิ่มแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการจัดแผนการศึกษาทางเลือกหนึ่งที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา
และสถานประกอบการ ด้วยเหตุดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์จึงกำหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
คณะทุกหลักสูตร บรรจุแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาไว้ควบคู่กับแผนการศึกษาแบบปกติ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา

          สหกิจศึกษากำหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจในฐานะพนักงานเต็มเวลา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือประมาณ
16 สัปดาห์ (ไม่ใช่นักศึกษาฝึกงาน และอาจจะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการหรือค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสมจาก
สถานประกอบการ) ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลก ได้จัดให้มีการศึกษาโดยใช้รูปแบบสหกิจศึกษาในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษากันอย่างแพร่หลาย

          นักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษาทุกคนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่ภาควิชา/สาขาวิชาของตนเอง และลงทะเบียนเรียนตามแผนสหกิจศึกษาตามหลักสูตรของสาขาวิชานั้น จากนั้นมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะและภาควิชาจะจัดเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจทั้งในด้านเนื้อหาวิชาชีพ
ด้านบุคลิกภาพ ด้านความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ด้านระบบคุณภาพและระบบมาตราฐานต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามให้คำแนะนำปรึกษาและประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการก็จะมีพี่เลี้ยง
เป็นผู้คอยดูแลนักศึกษา แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติสหกิจ

  


 

  

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
Tel 0-7428-8010  Fax 0-7444-6926 Copyright Science.  Prince of Songkla University.  All rights Reserved.