แบบฟอร์มและเอกสารสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
  Sc.สก.-01 ใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา download
  Sc.สก.-03 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา download
  Sc.coop.-03 Report on Action Plan of Cooperative Education Program download
  Sc.สก.-04 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา download
  Sc.Coop.-04 Report on the Scheme of Work Report of Cooperative Education Program download
  Sc.สก.-12 แบบประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาโดยนักศึกษา download
  Sc.สก.-13 แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา download
  Sc.สก.-14 แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา download
  Sc.สก.-15 แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา download
แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการ
  Sc.สก.-02 แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา download
  Sc.สก.-05 แบบประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา download
  Sc.Coop.-05 Evaluation Form for Cooperative Education Program download
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา-คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
  Sc.สก.-06 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศสหกิจศึกษา download
  Sc.สก.-07 แบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา download
  Sc.สก.-08 แบบสรุปผลการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา download
  Sc.สก.-10 แบบบันทึกการนิเทศงาน download
  Sc.สก.-11 แบบประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา download
คู่มือสหกิจศึกษาและสารบัญ
  คู่มือสหกิจศึกษา download
  การเขียนรายงานสหกิจศึกษา download

 

  

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
Tel 0-7428-8010  Fax 0-7444-6926 Copyright Science.  Prince of Songkla University.  All rights Reserved.