หลักสูตรสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มีลักษณะดังนี้

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ( สำหรับนักศึกษารหัส 5510210XXX-5910210XXX )

2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ( สำหรับนักศึกษารหัส 6010210XXX-6110210XXX )

 

 

 

 

 

 

 
 

  

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
Tel 0-7428-8010  Fax 0-7444-6926 Copyright Science.  Prince of Songkla University.  All rights Reserved.