ติดต่อสอบถาม

 


นางสาวเข็มทอง สงเคราะห์

e-mail : khemthong.s@psu.ac.th

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15  ถ.กาญจนวณิชย์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112

โทรศัพท์ 0-7428-8057

โทรสาร 0-7444-6926

 
   
 


นายวีระยุทธ  โหล๊ะเตย

e-mail : weerayut.l@psu.ac.th

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15  ถ.กาญจนวณิชย์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112

โทรศัพท์ 0-7428-8057
โทรสาร 0-7444-6926

 
   
   
   
   
   

 

  

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
Tel 0-7428-8010  Fax 0-7444-6926 Copyright Science.  Prince of Songkla University.  All rights Reserved.