ปฏิทินกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดหลักสูตรโครงการเตรียมความพร้อม ประจำปการศึกษา 2562 ดังนี้

กิจกรรมคณะ/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

ที่
วัน เดือน ปี
ชื่อโครงการ/วิทยากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน (ชม.) สถานที่จัดอบรม

เวลา 

ปี 2563 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏฺบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562

How to Get A Job?

1 5/1/2020 Part I : การเขียนเรซูเม่และการสอบสัมภาษณ์งาน
เป็นภาษาอังกฤษ โดย รศ.ดร.อดิศา แซ่เตียว
หน่วยกิจการนักศึกษา 6 ห้องสัมมนา 9.00-16.00 น.
2 12/1/2020 Part II : การออกแบบเรซูเม่ให้น่าสนใจ
โดย ดร.ควิทย์ สุรชาติ
หน่วยกิจการนักศึกษา 3 BSc0603 13.00-16.00 น.
3 8/2/2020 Part III : เทคนิคการหางาน การเขียนใบสมัคร และเทคนิคการสัมภาษณ์งานและทดสอบสัมภาษณ์จริง
และได้งานจริง
โดย กลุ่มบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หน่วยกิจการนักศึกษา 6 ห้องสัมมนา 9.00-16.00 น.
หลักสูตร อื่น ๆ
4 18/1/2020 Explore in (Basic) Excel โดย คุณศราวุธ คำเศษ หน่วยกิจการนักศึกษา 3 BSc0603 9.00-12.00 น.
5 26/1/2020 รู้จริง รู้ทัน พิชิตภัยสังคม
โดย คุณดำรงเดช มิตรภาพอาทร
หน่วยกิจการนักศึกษา 2 ห้องสัมมนา 9.00-11.00 น.
6 26/1/2020 บุคลิกอย่างไร กด "LIKE" ให้ได้งาน
โดย ดร.อภิวรรณ ดำแดงสวัสดิ์
หน่วยกิจการนักศึกษา 2 ห้องสัมมนา 13.00-15.00 น.
7 2/2/2020 เริ่มต้นธุรกิจอย่างไร ? ให้ร่ำรวย
โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
  3 ห้องสัมมนา 9.00-12.00 น.
8 2/2/2020 เอาชนะการเงิน สำหรับเด็กจบใหม่ 
โดย คุณสันติ ศรีวุฒิชาญ Sc.18
หน่วยกิจการนักศึกษา 3 ห้องสัมมนา 13.00-16.00 น.

<< กิจกรรมย้อนหลัง >>

 

 


 

  

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
Tel 0-7428-8010  Fax 0-7444-6926 Copyright Science.  Prince of Songkla University.  All rights Reserved.