รายชื่อคณาจารย์ผ่านหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

   
   1. ผ่านการอบรมจากสหกิจศึกษาไทย
       
     รุ่นที่ 15  
       
     รุ่นที่ 16  
       
     รุ่นที่ 17  
       
       
       
   2. ผ่านการอบรมจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
       
   รุ่นที่ 1  
     
   รุ่นที่ 3  
     
   รุ่นที่ 4  
     
   รุ่นที่ 5  
     
   รุ่นที่ 6  
     
   รุ่นที่ 7  
     
     


 

  

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
Tel 0-7428-8010  Fax 0-7444-6926 Copyright Science.  Prince of Songkla University.  All rights Reserved.