รูปแบบการนำเสนอโครงานแบบPosterสหกิจศึกษา ขนาด 120X120เซนติเมตร

           >>> ตัวอย่างไฟล์รูปภาพ download

           >>> ตัวอย่างไฟล์ ai download
 

 

  

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
Tel 0-7428-8010  Fax 0-7444-6926 Copyright Science.  Prince of Songkla University.  All rights Reserved.