ปลา ที่พบในจังหวัดสงขลา

วงศ์ Drepaneidae


ลำดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (Eng) ชื่อสามัญ (Th)
1 Drepane longimana (Bloch & Schneider, 1801) Banded sicklefish, Concertina fish ปลาใบโพธิ์
2 Drepane punctata (Linnaeus, 1758) Spotted sicklefish ปลาใบโพธิ์จุด

<< รายชื่อวงศ์ ปลา >>

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี