ดร. นพวรรณ ตันพิพัฒน์

 

 

ดร. นพวรรณ ตันพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ให้เป็น
“ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2553 ด้านผลงานเด่น” โดยมีพิธีมอบโล่เกียรติยศในงานวันสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อีกทั้งยังได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในวันที่ 15 กันยายน 2553 อีกด้วย ในหัวข้อ “เรียนและทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องการเรียน และการทำงาน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ได้ประกอบความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยในปี 2553 มีศิษย์บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เรียนและทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” เก่าได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 19 คนใน 5 ด้าน ได้แก่ “ด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน” “ด้านผลงานเด่น” “ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน” “ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม” และ “ด้านศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่” ซึ่งในปีนี้ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้วยเช่นกัน ในด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน

ดร. นพวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Quantum Chemistry จาก University of Tennessee, Knoxville ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับ Post-doctoral Fellowship ถึง 2 สาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่ สาขา Statistical Mechanics for Chain Molecules จาก University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาขา Drug Design for Alzheimer’s Disease จาก Virginia Commonwealth University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. นพวรรณ มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งด้านวิจัยและพัฒนา และการบริหารธุรกิจ ได้แก่ บริษัท Abbot Laboratories ในด้าน Drug Design for Parkinson’s Disease บริษัท Biosym Technologies, Inc. ด้าน Life Sciences and Materials Science Software บริษัท Molecular Simulations Inc. ในด้าน Hi-tech Product Marketing และบริษัท IBM ในด้าน IT for Life Sciences

ในปี พ.ศ. 2549 ดร. นพวรรณ เข้าร่วมโครงการสมองไหลกลับ และได้เดินทางกลับประเทศไทย โดยเข้าร่วมงานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) รับผิดชอบงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันนาโนเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม อาทิ จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาธุรกิจเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนาโนสู่อุตสาหกรรม จัดตั้งหน่วยวิเคราะห์ทดสอบของศูนย์นาโนเทค จัดตั้งเครือข่ายคำนวณด้านนาโน รวมถึงการจัดตั้งโครงการโรงงานต้นแบบ Bi-component Melt Spinning Fiber เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น ปัจจุบัน ดร. นพวรรณดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กำกับดูแลงานด้านองค์กรสัมพันธ์


จาก สวทช. http://www.nstda.or.th/news/1726-2010-09-20-07-57-47

 

 

     
    สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 3  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร. 081-4797900 (นายกสมาคมฯ), 089-6571956 (เลขาสมาคมฯ)
Contact us