หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดย คณะวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญของการบริหารการพัฒนา โดยเน้นให้ผู้บริหารตระหนักถึงบทบาทภาวะผู้นำ เนื่องจากการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะองค์กรทางการศึกษาจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จนั้น คือผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะภาวะผู้นำของผู้บริหารที่จะนำพาองค์กรให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

        โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 2 ท่านอบรมในหัวข้อ ภาวะผู้นำกับการบริหาร คือ อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ นางสาวสุวรรณี วงศ์จันทร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์นวัตกรรมระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีภาพบรรยากาศ ดังนี้

 


วันที่ลงประกาศ: 05/09/2556

ข้อมูลโดย: หน่วยการเจ้าหน้าที่
คณะวิทยาศาสตร์

E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster