หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ

            ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติบนแอนดรอยด์ (Rescue System from Disaster on Android (RSDA) using Location – based Crowdsourcing) และเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนแอนดรอยด์สำหรับระดับประถมศึกษา(English Vocabulary Guessing Game on Android for Primary Education Level) ในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

- รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน เรื่อง ระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติบนแอนดรอยด์ คือ 1. นายอดิศักดิ์ พาหุพันโต 2. นางสาวเสาวลักษณ์ สัตยาภิรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดา ปรีชาวีรกุล - รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดี ในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน เรื่อง เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนแอนดรอยด์สำหรับระดับประถมศึกษา คือนางสาวมาลีนี มามุ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดา ปรีชาวีรกุล เอกสารเพิ่มเติม http://www.aucc-con.org/ckeditor/userfiles/files/Docweb/AUCC_Result.pdf

วันที่ลงประกาศ: 27/02/56

ข้อมูลโดย: หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์

E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster