หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกป็นอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๕
               ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกป็นอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๕ ได้แก่ 
       รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ภาควิชาเคมี ได้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการวิจัย ในผลงาน การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์สาร ปริมาณน้อย 

       โดยจะเข้ารับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลและการประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
   
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด ริยะจันทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ 

       โดยจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและการประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเข้ารับเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
   
   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.sc.psu.ac.th/Units/PR/Event55/146_files/อ.ตัวอย่างและผลงานดีเด่น.pdf

 

วันที่ละประกาศ: 31/7/55(10.13 น.) ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster